EDAK funkcijas

EDAK ne tikai izstrādā pamatnostādnes par Vispārīgās datu aizsardzības regulas pamatjēdzienu interpretāciju, bet arī pieņem saistošus lēmumus par domstarpībām saistībā ar pārrobežu datu apstrādes darbībām, tādējādi nodrošinot ES noteikumu vienādu piemērošanu, lai novērstu vienādu gadījumu atšķirīgu risināšanu dažādās jurisdikcijās.

Galvenie līdzekļi, kas ir EDAK rīcībā funkciju veikšanai ir (ievietot saiti uz iedaļu par mūsu darbu un rīkiem):

EDAK, pildot savus uzdevumus un īstenojot pilnvaras, rīkojas neatkarīgi un ne no viena nelūdz un nepieņem norādījumus. 

EDAK pēc savas iniciatīvas vai pēc kāda tās locekļa, vai Eiropas Komisijas pieprasījuma var izskatīt ikvienu jautājumu saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu.

EDAK pienākums ir konsultēt Eiropas Komisiju par visiem jautājumiem saistībā ar datu aizsardzību ES, tai skaitā par visiem ierosinātajiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas grozījumiem un visiem ES tiesību aktu priekšlikumiem. Kolēģijas pienākums ir arī konsultēt Eiropas Komisiju par informācijas apmaiņas formātu un procedūrām saistībā ar saistošiem iestādes noteikumiem.

Turklāt EDAK ir jāsniedz Eiropas Komisijai atzinums par aizsardzības līmeņa trešā valstī atbilstības novērtējumu, kā arī atzinums par ikonām un sertifikācijas prasībām.

EDAK zināmā mērā piedalās atzinumu sagatavošanā par uzraudzības iestāžu sagatavotajiem lēmumu projektiem.

EDAK ir arī jāpieņem saistoši lēmumi trīs gadījumos. Šie gadījumi, galvenokārt, ir saistīti ar uzraudzības iestāžu domstarpību izšķiršanu:

- ja attiecīgā uzraudzības iestāde iebilst pret vadošās uzraudzības iestādes lēmuma projektu vai, ja vadošā uzraudzības iestāde noraida iebildumu (viena kontaktpunkta mehānisms);

- ja rodas domstarpības par to, kura uzraudzības iestāde ir vadošā uzraudzības iestāde;

- ja uzraudzības iestāde nepieprasa EDAK atzinumu (atzinums jāsniedz saskaņā ar konsekvences mehānismu) vai neievēro kolēģijas atzinumu.