Ρόλος του ΕΣΠΔ

Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δεν εκδίδει μόνο κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία των βασικών εννοιών του ΓΚΠΔ, αλλά και δεσμευτικές αποφάσεις για την επίλυση διαφορών όσον αφορά διασυνοριακές δραστηριότητες επεξεργασίας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο χειρισμού της ίδιας υπόθεσης με διαφορετικό τρόπο σε διάφορες δικαιοδοσίες.

Τα βασικά μέσα που διαθέτει το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για την εκπλήρωση του ρόλου του είναι (να συμπεριληφθεί ο σχετικός σύνδεσμος για το έργο και τα εργαλεία μας):

Κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ανεξάρτητα και δεν ζητά ούτε λαμβάνει οδηγίες από οποιονδήποτε.

Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων μπορεί επίσης να εξετάζει –με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος από κάποιο μέλος του ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή– οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

Το ΕΣΠΔ οφείλει να συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ, για παράδειγμα σχετικά με οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση του ΓΚΠΔ και οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση της ΕΕ. Επίσης, οφείλει να συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μορφή και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων.

Επιπλέον, το ΕΣΠΔ οφείλει να γνωμοδοτεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας του επιπέδου προστασίας σε τρίτες χώρες, σχετικά με τα εικονίδια και σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης.

Το ΕΣΠΔ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο γνωμοδοτώντας σχετικά με σχέδια αποφάσεων των εποπτικών αρχών.

Εκτός αυτού, το ΕΣΠΔ οφείλει να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις σε τρεις περιπτώσεις. Αυτές οι περιπτώσεις αφορούν κυρίως την επίλυση διαφορών μεταξύ εποπτικών αρχών:

- όταν η ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή έχει υποβάλει ένσταση στο σχέδιο απόφασης της επικεφαλής εποπτικής αρχής ή όταν η επικεφαλής εποπτική αρχή έχει απορρίψει την ένσταση (μηχανισμός μίας στάσης)·

- όταν υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με το ποια είναι η επικεφαλής εποπτική αρχή·

- όταν κάποια εποπτική αρχή δεν ζητά τη γνώμη του Συμβουλίου (η γνώμη είναι απαραίτητη βάσει του μηχανισμού συνεκτικότητας) ή δεν ακολουθεί τη γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.