Europeiska dataskyddsstyrelsen

EDPB:s roll

Styrelsen utfärdar inte bara riktlinjer för tolkningen av de grundläggande begreppen  i den allmänna dataskyddsförordningen, utan har även ansvar för att fatta bindande beslut i tvister som rör gränsöverskridande behandling. På detta sätt säkerställs en enhetlig tillämpning av EU-reglerna så att man undviker att samma fall riskerar att hanteras annorlunda i olika jurisdiktioner.

De viktigaste metoderna som styrelsen har för att uppfylla sin roll är (lägg till länk till vårt arbete och verktyg):

Vid utövande av sina uppgifter och befogenheter agerar styrelsen självständigt och varken söker eller tar instruktioner från någon. 

Styrelsen kan även på eget initiativ eller på begäran av en av dess ledamöter eller Europeiska kommissionen granska eventuella frågor som rör tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen.

EDPB ska  ge råd till Europeiska kommissionen i alla frågor som rör dataskydd i EU, inklusive eventuella ändringar av den allmänna dataskyddsförordningen och eventuella EU-lagstiftningsförslag. Styrelsen ska också ge råd till Europeiska kommissionen om format och förfaranden för utbyte av information inom ramen för de bindande företagsbestämmelserna.

Dessutom ska EDPB avge ett yttrande till Europeiska kommissionen med en bedömning av huruvida skyddsnivån i ett tredjeland är adekvat, ett yttrande om standardiserade symboler som kan användas för att ge registrerade information och ett yttrande om krav ifråga om certifiering.

EDPB har en roll att spela när det gäller att ge yttranden om tillsynsmyndigheternas utkast till beslut.

Utöver det ska EDPB fatta bindande beslut i tre situationer. Dessa situationer handlar oftast om tvistlösning mellan tillsynsmyndigheter,

- när en berörd tillsynsmyndighet har framfört en invändning mot utkastet till beslut från den ledande tillsynsmyndigheten eller när den ledande tillsynsmyndigheten har avvisat invändningen (mekanismen för en enda kontaktpunkt),

- när det finns motstridiga åsikter om vilken tillsynsmyndighet som är den ledande tillsynsmyndigheten,

- när en tillsynsmyndighet inte begär styrelsens yttrande (yttrande som krävs enligt mekanismen för enhetlighet) eller inte följer styrelsens yttrande.