L-irwol tal-EDPB

Il-Bord mhux biss qed joħroġ linji gwida dwar l-interpretazzjoni tal-kunċetti ewlenin tal-GDPR iżda huwa msejjaħ ukoll biex jiddeċiedi dwar deċiżjonijiet vinkolanti dwar tilwim fir-rigward ta’ attivitajiet ta’ proċessar transkonfinali, li jiżgura għalhekk applikazzjoni uniformi tar-regoli tal-UE sabiex jiġi evitat li l-istess każ jiġi potenzjalment indirizzat b’mod differenti f’ġurisdizzjonijiet varji.

Il-mezz ewlieni li l-Bord għandu biex jissodisfa dan l-irwol huwa (daħħal link għall-ħidma u l-għodod tagħna):

Meta jwettaq il-kompiti u s-setgħat tiegħu, il-Bord jaġixxi b’mod indipendenti u la jfittex u lanqas jieħu struzzjonijiet mingħand xi ħadd. 

Il-Bord - fuq l-inizjattiva tiegħu jew b’talba ta’ wieħed mill-membri tiegħu jew tal-Kummissjoni Ewropea - jista’ jeżamina wkoll kwalunkwe mistoqsija li tkopri l-applikazzjoni tal-GDPR.

L-EDPB irid jagħti parir lill-Kummissjoni Ewropea dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-protezzjoni tad-data fl-UE, inkluż dwar kwalunkwe emenda proposta tal-GDPR u kwalunkwe proposta leġiżlattiva tal-UE. Dan irid jagħti wkoll parir lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-format u l-proċeduri għall-iskambju ta’ informazzjoni fil-qafas tar-regoli korporattivi vinkolanti.

Barra minn hekk, l-EDPB irid jipprovdi lill-Kummissjoni Ewropea b’opinjoni dwar il-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni f’pajjiż terz; b’opinjoni dwar l-ikoni u b’opinjoni dwar ir-rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni.

L-EDPB għandu rwol x’jaqdi fl-għoti ta’ opinjonijiet dwar l-abbozzi ta’ deċiżjonijiet tal-awtoritajiet ta’ superviżjoni.

Barra minn dan, l-EDPB irid joħroġ deċiżjonijiet vinkolanti fi tliet każijiet. Fil-biċċa l-kbira, dawn il-każijiet huma dwar riżoluzzjoni ta’ tilwim fost l-awtoritajiet superviżorji:

- meta awtorità superviżorja kkonċernata tkun qajmet oġġezzjoni għall-abbozz ta’ deċiżjoni tal-awtorità superviżorja ewlenija jew meta awtorità superviżorja ewlenija tkun irrifjutat l-oġġezzjoni (il-mekkaniżmu one-stop shop);

- meta jkun hemm fehmiet kunfliġġenti dwar liema awtorità superviżorja hija l-awtorità superviżorja ewlenija;

- meta awtorità superviżorja ma titlobx l-opinjoni tal-Bord (opinjoni meħtieġa skont il-mekkaniżmu ta’ konsistenza) jew ma ssegwix l-opinjoni tal-Bord.