Autortiesības

Šīs tīmekļa vietnes saturs ietver teksta datus un multivides objektus, piemēram, tekstus, zīmējumus, grafikas, logo, ikonas, attēlus, audio un video materiālus, fotogrāfijas, programmas un tehnoloģijas, ko aizsargā dalībvalstu un starptautiskie tiesību akti, kuri attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesībām.

Šie teksta dati un multivides vienumi ir tikai Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) un/vai to autoru un saņēmēju īpašums. Intelektuālā īpašuma tiesību subjekti atsakās no tiesībām prasīt, lai to vārds un uzvārds vai nosaukums, vai kāda cita norāde tiktu sniegta uz vienumiem, ko tie sniedz šai tīmekļa vietnei.

Saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, lietotāja pienākums ir ievērot EDAK un trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības, neskarot tiesības un izņēmumus, ko paredz jebkādi saistošie noteikumi.

Visas šajā tīmekļa vietnē sniegtās informācijas atkārtota izmantošana komerciāliem un nekomerciāliem nolūkiem ir atļauta, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

  • Personai, kas informāciju atkārtoti izmanto ir pienākums atzīt dokumenta avotu;
  • Dokumentu sākotnējais nozīmīgums vai vēstījums nedrīkst tikt grozīts;
  • Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju nevar saukt pie atbildības par jebkādām informācijas atkārtotas izmantošanas sekām.

Par informācijas atkārtotu izmantošanu saprot tādu teksta datu un multivides vienumu pavairošanu, kas ir EDAK vai trešās puses īpašums un attiecībā uz ko EDAK ir lietošanas tiesības.

Lietotājs apņemas nedzēst un nemainīt norādes par autoru vai avotu un nemēģina apiet tehniskos pasākumus, kas ieviesti, lai aizsargātu dokumentus un multivides objektus, piemēram, drukas vai lejupielādes ierobežojumus un redzamu vai neredzamu iezīmēšanu. Jebkurš pārkāpums var novest pie civilprocesa un kriminālprocesa.

Ja rodas šaubas par tiesību subjektu identitāti vai par konkrēta vienuma izmantošanas nosacījumiem, pārzinim var nosūtīt informācijas pieprasījumu.

Neskatoties uz plaši veiktiem pētījumiem, var gadīties, ka EDAK nav izdevies identificēt noteiktus autorus vai interneta vietņu dokumentu turētājus. Ja jums ir šāds tiesību turētājs vai, ja esat identificējis šādu tiesību īpašnieku vai, ja no mūsu puses ir radusies kļūda, mēs būsim pateicīgi, ja jūs sazinātos ar tīmekļa vietnes pārzini.