EDAV vaidmuo

GDPR: Guidelines, Recommendations, Best PracticesValdyba ne tik skelbia pagrindinių BDAR sąvokų aiškinimo gaires. Jos taip pat prašoma priimti privalomus sprendimus tarpvalstybiniuose ginčuose, susijusiuose su duomenų tvarkymo veikla ir taip užtikrinti vienodą ES taisyklių taikymą siekiant išvengti atvejų, kad ta pati byla nebūtų skirtingai nagrinėjama įvairiose jurisdikcijose.

Pagrindinės priemonės, kurias naudodama Valdyba turi atlikti savo vaidmenį, yra (įterpti nuorodą į skiltį „Mūsų darbas ir priemonės“):

Vykdydama savo užduotis ir naudodamasi įgaliojimais, Valdyba veikia nepriklausomai, nesiekia gauti ir negauna nurodymų iš jokių subjektų. 

Valdyba savo iniciatyva arba vieno iš savo narių arba Europos Komisijos prašymu taip pat gali nagrinėti bet kokį klausimą, susijusį su BDAR taikymu.

EDAV turi konsultuoti Europos Komisiją bet kokiu klausimu, susijusiu su duomenų apsauga ES, įskaitant bet kokį BDAR pakeitimą ir bet kokį ES pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Atsižvelgiant į įmonėms privalomas taisykles, ji taip pat turi konsultuoti Europos Komisiją tokiais klausimais kaip keitimosi informacija formatas ir procedūros.

Be to, EDAV turi teikti Europos Komisijai nuomonę dėl apsaugos lygio trečiojoje valstybėje tinkamumo; nuomonę dėl piktogramų ir nuomonę dėl sertifikavimo reikalavimų.

EDAV turi pareigą teikti nuomones dėl priežiūros institucijų sprendimų projektų.

Be to, EDAV turi priimti privalomus sprendimus trimis atvejais. Šie atvejai iš esmės yra susiję su priežiūros institucijų tarpusavio ginčų sprendimu:

- kai atitinkama priežiūros institucija prieštarauja vadovaujančios priežiūros institucijos sprendimo projektui arba kai vadovaujanti priežiūros institucija atmeta prieštaravimą (vieno langelio mechanizmas);

- kai yra prieštaraujančios nuomonės dėl to, kuri priežiūros institucija yra vadovaujanti priežiūros institucija;

- kai priežiūros institucija neprašo Valdybos nuomonės (nuomonę reikalaujama pateikti pagal nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą) arba nesilaiko Valdybos nuomonės.