Úloha EDPB

Výbor nevydáva len usmernenia o výklade kľúčových pojmov všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ale jeho úlohou je aj formou záväzných rozhodnutí rozhodovať o sporoch týkajúcich sa cezhraničných činností v oblasti spracúvania, a tým zabezpečovať jednotné uplatňovanie pravidiel EÚ, aby sa zabránilo riešeniu toho istého prípadu v rôznych jurisdikciách rôznym spôsobom.

Kľúčovými prostriedkami, ktorými musí výbor plniť svoju úlohu, sú (vložte odkaz na našu prácu a nástroje):

Výbor pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí koná nezávisle a nežiada ani neprijíma od nikoho pokyny. 

Výbor môže takisto preskúmať – z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť jedného zo svojich členov alebo Európskej komisie – akúkoľvek otázku, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

EDPB musí poskytovať poradenstvo Európskej komisii v súvislosti s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa ochrany osobných údajov v EÚ, vrátane poradenstva o akejkoľvek navrhovanej zmene všeobecného nariadenia o ochrane údajov a o akomkoľvek legislatívnom návrhu EÚ. Musí takisto poskytovať poradenstvo Európskej komisii ohľadne formy a postupov výmeny informácií v rámci záväzných podnikových pravidiel.

Okrem toho EDPB musí Európskej komisii poskytovať stanovisko k posúdeniu primeranosti úrovne ochrany v tretej krajine, stanovisko k ikonám a stanovisko k požiadavkám na certifikáciu.

EDPB zohráva úlohu pri poskytovaní stanovísk k návrhom rozhodnutí dozorných orgánov.

EDPB musí okrem toho vydávať záväzné rozhodnutia v troch prípadoch. Tieto tri prípady sa týkajú väčšinou riešenia sporov medzi dozornými orgánmi:

- keď dotknutý dozorný orgán vzniesol námietku voči návrhu rozhodnutia vedúceho dozorného orgánu alebo keď vedúci dozorný orgán námietku zamietol (mechanizmus one-stop shop),

- keď existujú protichodné názory na to, ktorý dozorný orgán je vedúcim dozorným orgánom,

- keď dozorný orgán nepožiada o stanovisko výboru (stanovisko požadované podľa mechanizmu konzistentnosti) alebo sa neriadi stanoviskom výboru.