Европейски комитет за защита на данните

Ролята на ЕКЗД

Комитетът не само издава насоки относно тълкуването на основни понятия от ОРЗД; от него се изисква и да се произнася чрез решения със задължителен характер по спорове във връзка с дейностите по трансгранично обработване на лични данни, осигурявайки по този начин еднакво прилагане на правилата на ЕС, за да се избегне потенциално различно третиране на идентични случаи в различни юрисдикции.

 Основните средства, с които ЕКЗД разполага за изпълнение на своята роля, са (да се вмъкне линк към нашата работа и инструменти):

При изпълнението на своите задачи и упражняването на своите правомощия комитетът действа независимо, като не търси и не приема указания от никого. 

Също така комитетът може, по своя собствена инициатива, по искане на някой от своите членове или на Европейската комисия, да разгледа всеки въпрос, който се отнася до прилагането на ОРЗД.

ЕКЗД консултира Европейската комисия по всеки въпрос, свързан със защитата на личните данни в Съюза, включително относно всяко предложено изменение на ОРЗД и всяко законодателно предложение за ЕС. Комитетът консултира Европейската комисия и относно формàта и процедурите за обмен на информация в рамките на задължителните фирмени правила.

Освен това ЕКЗД предоставя на Европейската комисия становище за оценка на адекватността на нивото на защита на данните в държава извън ЕС; становище относно иконите и относно изискванията за сертифициране.

ЕКЗД играе роля при предоставянето на становища по проекти за решения на надзорните органи.

В допълнение комитетът издава решения със задължителен характер в три случая. Те са свързани най-вече с решаване на спорове между надзорните органи:

- когато засегнат надзорен орган е възразил относно проект на решение на водещия надзорен орган или когато водещият надзорен орган е отхвърлил възражението (механизъм за обслужване на едно гише);

- когато има противоречиви мнения кой надзорен орган е водещият;

- когато надзорен орган не е поискал становището на комитета (становище, изисквано в съответствие с механизма за съгласуваност) или не се е съобразил със становището на комитета.