Úloha Evropského sboru pro ochranu osobních údajů

Kromě toho že sbor vydává pokyny k výkladu základních pojmů obecného nařízení o ochraně osobních údajů, je jeho úkolem také formou závazných rozhodnutí rozhodovat spory týkající se činností přeshraničního zpracování a tím zajišťovat jednotné uplatňování pravidel EU, aby se zamezilo tomu, že by v různých jurisdikcích mohla být tatáž věc řešena různým způsobem.

K hlavním prostředkům, které má sbor k dispozici pro plnění své úlohy, patří (vložit odkaz na naši práci a nástroje):

Při plnění svých úkolů a pravomocí jedná sbor nezávisle a od nikoho nevyžaduje ani nepřijímá pokyny. 

Sbor může rovněž z vlastního podnětu nebo na žádost některého ze svých členů nebo Evropské komise prošetřovat veškeré otázky týkající se uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů má poskytovat poradenství Evropské komisi ve všech záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů v EU, včetně případných navrhovaných změn obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jakýchkoli legislativních návrhů EU. Rovněž je jeho úkolem poskytovat Evropské komisi poradenství ohledně formátu a postupů výměny informací v rámci závazných podnikových pravidel.

Kromě toho je Evropský sbor pro ochranu osobních údajů povinen poskytnout Evropské komisi stanovisko k posouzení odpovídající úrovně ochrany poskytované třetí zemí, stanovisko k ikonám a stanovisko k požadavkům na vydání osvědčení.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů plní úlohu i při poskytování stanovisek k návrhům rozhodnutí dozorových úřadů.

Kromě toho musí ve třech případech Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vydávat závazná rozhodnutí. Tyto případy se týkají převážně řešení sporů mezi dozorovými úřady:

- jestliže dotčený dozorový úřad vznesl námitku vůči návrhu rozhodnutí vedoucího dozorového úřadu nebo pokud vedoucí dozorový úřad tuto námitku zamítl (mechanismus jediného kontaktního místa),

- jestliže existují protikladné názory ohledně toho, který dozorový úřad je vedoucím dozorovým úřadem,

- jestliže dozorový orgán nepožádá o stanovisko sboru (stanovisko vyžadované podle mechanismu jednotnosti) nebo pokud se tento úřad neřídí stanoviskem sboru.