ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Περιγραφή Είδος Member states Ημερομηνία Θεματικές ενότητες Έγγραφο Opinion / Binding decision References
Decision of the FI SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Finland 29 January 2021 Λογοδοσία, Code of conduct, Opinions of the EDPB Γνώμη αριθ. 12/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Φινλανδίας για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 ΓΚΠΔ
Decision in the matter of Twitter International Company made pursuant to Section 111 of the Data Protection Act 2018 SA Ireland 09 December 2020 Administrative fines, Data Breach Απόφαση 01/2020 σχετικά με τη διαφορά που ανέκυψε για το σχέδιο απόφασης της εποπτικής αρχής της Ιρλανδίας όσον αφορά την Twitter International Company σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ
Danish requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Denmark 12 November 2020 Λογοδοσία, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 19/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Denmark regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Irish accreditation requirements for a code of conduct monitoring body under the GDPR SA Ireland 09 October 2020 Λογοδοσία, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 11/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Ireland regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Germany SAs' requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41(3) GDPR SA Germany 08 October 2020 Λογοδοσία, Code of conduct, Opinions of the EDPB Γνώμη αριθ. 10/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης των αρμόδιων εποπτικών αρχών της Γερμανίας για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 ΓΚΠΔ
Germany SAs' requirements for accreditation of a certification body pursuant to Article 43(3) GDPR SA Germany 08 October 2020 Λογοδοσία, Certification, Opinions of the EDPB Γνώμη αριθ. 15/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης των αρμόδιων εποπτικών αρχών της Γερμανίας για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 (ΓΚΠΔ)
Decision of the BE SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Belgium 24 September 2020 Λογοδοσία, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 2/2020 on the Belgium data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Jotun SA Norway 18 August 2020 Transfers of Data Γνώμη 24/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Εποπτικής Αρχής της Νορβηγίας για τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες για υπευθύνους επεξεργασίας του ομίλου Jotun
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak SA Sweden 17 August 2020 Transfers of Data Opinion 25/2020 on the draft decision of the Swedish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak
Decision of the EL SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Greece 06 August 2020 Λογοδοσία, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 20/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Greece regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

Pages