ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική διεύθυνση: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Διεύθυνση γραφείου: Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

Ηλ. ταχυδρομείο: edpb@edpb.europa.eu