Γενική καθοδήγηση

Εκδίδουμε γενικά έγγραφα καθοδήγησης με σκοπό να προάγουμε την κοινή κατανόηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αποσαφηνίζουμε τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων, συμβουλεύουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχουμε στο ευρύτερο κοινό και στους ενδιαφερόμενους φορείς ερμηνεία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους.

Έχουμε τη δυνατότητα έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον ΓΚΠΔ και την οδηγία για την επιβολή του νόμου, καθώς και σχετικά με άλλα έγγραφα.