Právní rámec

Sbor byl zřízen obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů, které bylo přijato dne 27. dubna 2016 a v Úředním věstníku EU bylo vyhlášeno dne 4. května 2016.

Upozorňujeme, že dne 23. května 2018 byla v Úředním věstníku zveřejněna oprava nařízení o ochraně osobních údajů, která je dostupná zde. Konsolidované znění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů je k dispozici zde.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a použitelné je od 25. května 2018, vytváří harmonizovaný soubor pravidel, jež se vztahují na veškeré zpracovávání osobních údajů, které se uskutečňuje v EU.

Cílem tohoto nového souboru pravidel je zajistit, aby osobní údaje požívaly všude v EU vysoké úrovně ochrany, zvýšit právní jistotu pro fyzické osoby i organizace zpracovávající údaje a poskytnout fyzickým osobám vyšší míru ochrany.

Pro určitá odvětví platí i nadále zvláštní pravidla.

Směrnice o ochraně údajů v oblasti policie se vztahuje na osobní údaje zpracovávané příslušnými orgány za účelem předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování nebo stíhání nebo výkonu trestů.

Tato směrnice byla přijata spolu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů dne 27. dubna 2016 a v Úředním věstníku EU byla vyhlášena dne 4. května 2016. Směrnice vstoupila v platnost dne 5. května 2016 a v právních předpisech členských států EU musí být provedena tak, aby byla plně použitelná, do 6. května 2018.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o ochraně údajů v oblasti policie nahradily směrnici 95/46/ES pro soukromý sektor a většinu veřejného sektoru a rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV pro oblast prosazování práva.

Nařízení 2018/1725, které vstoupilo v platnost dne 11. prosince 2018, stanovuje pravidla pro ochranu osobních údajů, která se vztahují na orgány EU.