Mezinárodní spolupráce

Na podporu účinného prosazování práva a ke sdílení osvědčených postupů spolupracujeme s mezinárodními organizacemi a dozorovými úřady ze zemí mimo EU.

Toto uskutečňujeme prováděním činností v řadě mezinárodních rámců, a to jako sbor, nebo prostřednictvím našich jednotlivých členů. Podporujeme rovněž společné vzdělávací programy a výměny pracovníků.

Rámce mezinárodní spolupráce

Níže je uveden neúplný seznam rámců mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany soukromí a údajů.

 • Rada Evropy – mezinárodní instituce, která prosazuje lidská práva, včetně ochrany údajů. Úmluva Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (Úmluva č. 108) je otevřená pro přistoupení ze strany evropských i mimoevropských zemí
 • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – mezinárodní organizace, která usiluje o zlepšení hospodářského a sociálního života lidí po celém světě. Pracovní skupina OECD pro bezpečnost a soukromí v digitální ekonomice (SPDE) vypracovává politiky, které zajišťují, aby digitální bezpečnost a ochrana soukromí podporovaly rozvoj digitální ekonomiky
 • Mezinárodní konference komisařů pro ochranu údajů a soukromí (ICDPPC) – světová konference
 • Jarní konference evropských úřadů pro ochranu údajů
 • Globální síť pro prosazování práva na ochranu soukromí (GPEN) – síť orgánů pro prosazování práva na ochranu soukromí
 • Berlínská skupina – mezinárodní pracovní skupina pro ochranu dat v telekomunikacích (ICDPPC)
 • Frankofonní sdružení orgánů pro ochranu osobních údajů (AFAPDP)
 • Úřady pro ochranu údajů ze zemí střední a východní Evropy (CEEDPA)
 • Asijsko-tichomořské fórum o ochraně soukromí (APPA) - síť asijských orgánů pro ochranu soukromí
 • Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce (APEC)
 • Common Thread Network (CTN)
 • Ibersko-americká síť pro ochranu údajů (RIPD)