Nástroje zodpovednosti

Uverejňujeme dva verejné registre na podporu zodpovednosti a otvorenosti:

  • kódexy správania, ktoré sú zamerané na správne uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov v rôznych sektoroch spracúvania a rôznych druhoch podnikov a