Právny rámec

EDPB bol vytvorený všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov , prijatým 27. apríla 2016 a uverejneným v Úradnom vestníku EÚ 4. mája 2016.

Upozorňujeme, že korigendum k všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov (GDPR) bolo uverejnené v úradnom vestníku 23. mája 2018 a je k dispozícii tu. Konsolidované znenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je k dispozícii tu.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a uplatňuje sa od 25. mája 2018, vytvára harmonizovaný súbor pravidiel vzťahujúcich sa na všetko spracúvanie osobných údajov v EÚ.

Cieľom tohto nového súboru pravidiel je zabezpečiť, aby osobné údaje požívali vysokú úroveň ochrany všade v EÚ, aby sa zvýšila právna istota pre jednotlivcov, ako aj organizácie spracúvajúce údaje, a aby sa poskytla vyššia miera ochrany jednotlivcom.

Na určité odvetvia sa naďalej vzťahujú osobitné pravidlá.

Smernica o ochrane policajných údajov (PDPD) sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania a stíhania alebo na účely výkonu trestov.

Táto smernica bola prijatá spolu s všeobecným nariadením o ochrane údajov 27. apríla 2016 a uverejnená v Úradnom vestníku EÚ 4. mája 2016. Nadobudla účinnosť 5. mája 2016 a do 6. mája 2018 musí byť transponovaná do právnych predpisov členských štátov EÚ, aby bola plne uplatniteľná.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a Smernica o ochrane policajných údajov nahradili smernicu 95/46/ES pre súkromný sektor a väčšinu verejného sektora a rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV pre odvetvie presadzovania práva.

V nariadení č. 2018/1725, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 11. decembra 2018, sa stanovujú pravidlá ochrany osobných údajov platné pre inštitúcie EÚ.