Годишен отчет за дейността

Годишният отчет на ЕКЗД представя в обобщен вид дейността ни през годината и включва преглед на:

  • практическото прилагане на нашите насоки;
  • нашите препоръки и справки за най-добри практики;
  • нашите задължителни решения;
  • равнищата на защита на данните на физическите лица в ЕС, а ако е подходящо — и в трети държави и международни организации.

Публикуваме отчета на нашия уебсайт и изпращаме копия до Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Архивираната информация до работната група по член 29 (нашия предшественик) се публикува на следния адрес:

Работна група по член 29