Európsky výbor pre ochranu údajov – 39. plenárna schôdza: EDPB prijíma usmernenia týkajúce sa pojmu relevantná a odôvodnená námietka

12 October 2020 EDPB

V Bruseli 12. októbra – EDPB prijal na svojej 39. plenárnej schôdzi usmernenia týkajúce sa pojmu relevantná a odôvodnená námietka. Usmernenia prispejú k jednotnému výkladu tohto pojmu, čo pomôže zjednodušiť budúce postupy podľa článku 65 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V rámci mechanizmu spolupráce stanoveného vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov majú dozorné orgány povinnosť „si navzájom vymieňať všetky relevantné informácie“ a spolupracovať „s cieľom dosiahnuť konsenzus“. Podľa článku 60 ods. 3 a 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov je vedúci dozorný orgán povinný predložiť návrh rozhodnutia dotknutým dozorným orgánom, ktoré môžu následne v určitej lehote vzniesť relevantnú a odôvodnenú námietku. Po prijatí relevantnej a odôvodnenej námietky má vedúci dozorný orgán dve možnosti. Ak nezohľadní relevantnú a odôvodnenú námietku alebo sa domnieva, že námietka nie je odôvodnená alebo relevantná, predloží záležitosť Výboru v rámci mechanizmu konzistentnosti (článok 65 všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Ak vedúci dozorný orgán naopak námietke vyhovie a vydá revidovaný návrh rozhodnutia, dotknuté dozorné orgány môžu v lehote dvoch týždňov vzniesť k revidovanému návrhu rozhodnutia relevantnú a odôvodnenú námietku.

Cieľom usmernení je stanoviť spoločný výklad pojmu „relevantná a odôvodnená“ vrátane toho, čo by sa malo zohľadniť pri posudzovaní toho, či námietka „jasne preukazuje závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia“ (článok 4 ods. 24 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Poznámky pre redaktorov:

Pripomíname, že všetky dokumenty schválené počas plenárnej schôdze EDPB sú podrobené potrebným právnym a jazykovým kontrolám, ako aj kontrole v oblasti formátovania a po ich ukončení budú sprístupnené na webovom sídle EDPB.

EDPB_Press Release_2020_15