Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – 39. plenární zasedání: EDPB přijímá pokyny k pojmu relevantní a odůvodněná námitka

12 October 2020 EDPB

Brusel 12. října – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) přijal na svém 39. plenárním zasedání pokyny k pojmu relevantní a odůvodněná námitka. Pokyny přispějí k jednotnému výkladu tohoto pojmu, což do budoucna pomůže zefektivnit postupy podle článku 65 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V rámci mechanismu spolupráce stanoveného v obecném nařízení o ochraně osobních údajů mají dozorové úřady povinnost „vzájemně si vyměňovat veškeré relevantní informace“ a spolupracovat „ve snaze dosáhnout konsensu“. Podle čl. 60 odst. 3 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů je vedoucí dozorový úřad povinen předložit návrh rozhodnutí dotčeným dozorovým úřadům, které pak mohou ve stanovené lhůtě vznést relevantní a odůvodněnou námitku. Po obdržení relevantní a odůvodněné námitky má vedoucí dozorový úřad dvě možnosti. Pokud relevantní a odůvodněnou námitku nesdílí nebo ji považuje za nedůvodnou či irelevantní, postoupí záležitost EDPB k řešení v rámci mechanismu jednotnosti (článek 65 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Pokud však vedoucí dozorový úřad vznesenou námitku zohlední a vydá revidovaný návrh rozhodnutí, dotčené dozorové úřady mohou k revidovanému návrhu rozhodnutí v rámci dvoutýdenní lhůty vyjádřit relevantní a odůvodněnou námitku.

Cílem pokynů je dospět k jednotnému chápání pojmu „relevantní a odůvodněná“, včetně toho, co by mělo být zohledněno při posuzování, zda námitka „jasně dokazuje významnost rizik vyplývajících z návrhu rozhodnutí“ (čl. 4 odst. 24 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Poznámka pro redaktory:

Upozorňujeme, že u všech dokumentů přijatých na plenárním zasedání EDPB se provádí nezbytná právní a lingvistická kontrola a kontrola formátování a že po ukončení kontrol budou tyto dokumenty zpřístupněny na internetových stránkách EDPB.

EDPB_Press Release_2020_15