Europees Comité voor gegevensbescherming – 39e plenaire vergadering: Het Comité stelt richtsnoeren vast voor het concept “relevant en gemotiveerd bezwaar”

12 October 2020 EDPB

Brussel, 12 oktober – Tijdens zijn 39e plenaire vergadering heeft het Comité richtsnoeren vastgesteld voor het concept “relevant en gemotiveerd bezwaar”. De richtsnoeren zullen bijdragen aan een uniforme interpretatie van het concept, waardoor toekomstige procedures in het kader van artikel 65 van de AVG worden gestroomlijnd.

Binnen de procedure voor samenwerking zoals vastgesteld in de AVG hebben de toezichthoudende autoriteiten de verplichting om “alle relevante informatie met elkaar uit [te wisselen]” en samen te werken “teneinde tot een consensus te proberen te komen”. Overeenkomstig artikel 60, leden 3 en 4, van de AVG moet de leidende toezichthoudende autoriteit een ontwerpbesluit voorleggen aan de betrokken toezichthoudende autoriteiten die vervolgens binnen een specifieke termijn een relevant en gemotiveerd bezwaar kunnen indienen. Na ontvangst van een relevant en gemotiveerd bezwaar heeft de leidende toezichthoudende autoriteit twee opties. Indien zij het relevante en gemotiveerde bezwaar afwijst of het niet relevant of gemotiveerd acht, legt zij de kwestie voor aan het Comité in het kader van het coherentiemechanisme (artikel 65 van de AVG). Indien de leidende toezichthoudende autoriteit het bezwaar echter honoreert en een herzien ontwerpbesluit voorlegt, kunnen de betrokken toezichthoudende autoriteiten een relevant en gemotiveerd bezwaar tegen het herziene ontwerpbesluit indienen binnen een termijn van twee weken.

Met de richtlijnen wordt beoogd tot een gemeenschappelijke interpretatie te komen van het begrip “relevant en gemotiveerd bezwaar”, met inbegrip van wat er moet worden meegenomen in de beoordeling of een bezwaar “duidelijk de omvang [aantoont] van de risico's die het ontwerpbesluit inhoudt” (artikel 4, punt 24, van de AVG).

Informatie voor redacteurs:

Alle documenten die tijdens de zitting van het Europees Comité voor gegevensbescherming worden goedgekeurd, worden onderworpen aan de nodige juridische, taalkundige en formatteringscontroles en zullen op de website van het Comité beschikbaar worden gesteld zodra deze controles zijn afgerond.

EDPB_Press Release_2020_15