Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων - 39η σύνοδος ολομέλειας: Το ΕΣΠΔ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έννοια της σχετικής και αιτιολογημένης ένστασης

12 October 2020

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου — Κατά τη διάρκεια της 39ης συνόδου ολομέλειάς του, το ΕΣΠΔ ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έννοια της σχετικής και αιτιολογημένης ένστασης. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα συμβάλουν στην ενιαία ερμηνεία της έννοιας, η οποία θα βοηθήσει στον εξορθολογισμό των διαδικασιών του άρθρου 65 του ΓΚΠΔ στο μέλλον.

Στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας που θεσπίζεται από τον ΓΚΠΔ, οι εποπτικές αρχές (ΕΑ) έχουν καθήκον «να ανταλλάσσουν μεταξύ τους κάθε συναφή πληροφορία» και να συνεργάζονται «με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης». Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφοι 3 και 4 του ΓΚΠΔ, η επικεφαλής εποπτική αρχή υποχρεούται να υποβάλει σχέδιο απόφασης στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να προβάλουν σχετική και αιτιολογημένη ένσταση εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Μετά την παραλαβή της σχετικής και αιτιολογημένης ένστασης, η επικεφαλής εποπτική αρχή έχει δύο επιλογές. Εάν δεν ακολουθήσει τη σχετική και αιτιολογημένη ένσταση ή είναι της γνώμης ότι η ένσταση δεν είναι αιτιολογημένη ή σχετική, υποβάλλει το ζήτημα στο ΕΣΠΔ στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας (άρθρο 65 του ΓΚΠΔ). Εάν, αντιθέτως, η επικεφαλής εποπτική αρχή ακολουθήσει την ένσταση και εκδώσει το αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης, οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές μπορούν να διατυπώσουν σχετική και αιτιολογημένη ένσταση επί του αναθεωρημένου σχεδίου απόφασης εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης της έννοιας «σχετική και αιτιολογημένη», μεταξύ άλλων το τι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον μια ένσταση «καταδεικνύει σαφώς τη σημασία των κινδύνων που εγκυμονεί το σχέδιο απόφασης» (άρθρο 4 παράγραφος 24 του ΓΚΠΔ).

Σημείωση προς τους συντάκτες:

Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα που εγκρίνονται κατά τη σύνοδο ολομέλειας του ΕΣΠΔ υπόκεινται στους αναγκαίους νομικούς και γλωσσικούς ελέγχους, καθώς και στον αναγκαίο έλεγχο μορφοποίησης, και θα καταστούν διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΔ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών.

EDPB_Press Release_2020_15