Европейски комитет по защита на данните — 39-то пленарно заседание: ЕКЗД прие насоки относно концепцията за съотносимо и обосновано възражение

12 October 2020 EDPB

Брюксел, 12 октомври — По време на 39-ото си пленарно заседание ЕКЗД прие насоки относно концепцията за съотносимо и обосновано възражение. Насоките ще допринесат за единното тълкуване на понятието, което ще спомогне за рационализиране на бъдещите процедури по член 65 от ОРЗД.

В рамките на механизма за сътрудничество, определен в ОРЗД, надзорните органи (НО) са длъжни да „обменят всяка имаща отношение информация помежду си“ и да си сътрудничат в стремежа си „към постигне на консенсус“. Съгласно член 60, параграфи 3 и 4 от ОРЗД водещият надзорен орган (ВНО) е длъжен да представи проект на решение на засегнатите надзорни органи (ЗНО), които след това могат да повдигнат съотносимо и обосновано възражение в рамките на определен срок. При получаване на съотносимо и обосновано възражение ВНО разполага с две възможности. Ако не се съобрази със съотносимото и обосновано възражение или е на мнение, че възражението не е обосновано или съотносимо, ВНО отнася въпроса до Комитета в рамките на механизма за съгласуваност (член 65 от ОРЗД). В обратния случай, ако ВНО приеме възражението и представи преразгледан проект на решение, ЗНО може да изрази съотносимо и обосновано възражение по преразгледания проект за решение в срок от две седмици.

Насоките имат за цел да установят общо разбиране на понятието „съотносимо и обосновано“, включително какво следва да се вземе предвид, когато се преценява дали дадено възражение „ясно доказва, че проектът за решение води до значителни рискове“ (член 4, параграф 24 от ОРЗД).

Бележка за редакторите:

Следва да се има предвид, че всички документи, приети на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.

EDPB_Press Release_2020_15