Euroopa Andmekaitsenõukogu – täiskogu 39. istungjärk: Euroopa Andmekaitsenõukogu võtab vastu suunise asjakohase ja põhjendatud vastuväite mõiste kohta

12 October 2020 EDPB

Brüssel, 12. oktoober – Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis täiskogu 39. istungjärgul vastu suunise asjakohase ja põhjendatud vastuväite mõiste kohta. Suunis aitab kaasa kontseptsiooni ühtsele tõlgendamisele, mis aitab tulevikus ühtlustada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 65 kohaseid menetlusi.

Isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud koostöömehhanismiraames on järelevalveasutustel kohustus „vahetada omavahel kogu asjakohast teavet“ ja teha koostööd „püüdluses saavutada konsensus“. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 60 lõigetele 3 ja 4 peab juhtiv järelevalveasutus esitama otsuse eelnõu asjaomastele järelevalveasutustele, kes võivad seejärel esitada konkreetse aja jooksul asjakohase ja põhjendatud vastuväite. Pärast asjakohase ja põhjendatud vastuväite saamist on juhtival järelevalveasutusel kaks võimalust. Kui ta ei järgi asjakohast ja põhjendatud vastuväidet või on arvamusel, et vastuväide ei ole põhjendatud või asjakohane, esitab ta küsimuse järjepidevuse mehhanismi raames andmekaitsenõukogule (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 65). Kui juhtiv järelevalveasutus vastupidi vastuväitega nõustub ja esitab muudetud otsuse eelnõu, võivad kaasatud järelevalveasutused kahe nädala jooksul esitada muudetud otsuse eelnõu kohta asjakohase ja põhjendatud vastuväite.

Suunise eesmärk on luua ühine arusaam mõistest „asjakohane ja põhjendatud“, sealhulgas sellest, mida tuleks arvesse võtta, kui hinnatakse, kas vastuväide „näidab selgelt otsuse eelnõust tulenevate riskide olulisust“ (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõige 24).

Märkus toimetajatele:

Pange tähele, etkõik Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu istungil vastu võetud dokumendid läbivad vajaliku õigusliku, keelelise ja vorminduskontrolli ning tehakse pärast nende valmimist kättesaadavaks Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidil.

EDPB_Press Release_2020_15