Allmänhetens tillgång till handlingar

Varje medborgare i Europeiska unionen och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat har rätt att få tillgång till Europeiska dataskyddsstyrelsens handlingar. Denna rätt omfattar alla handlingar som finns hos styrelsen om frågor som rör styrelsens ansvar.

I undantagsfall kan styrelsen vägra att lämna ut en handling eller delar av en handling. Skälen för ett avslag och andra förfaranderegler anges i EU-förordningen om allmänhetens tillgång.

Om du anser att man utan grund har avslagit din ansökan om tillgång till en handling kan du lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen eller väcka talan vid Europeiska unionens domstol.