Европейски комитет по защита на данните — двадесет и осмо пленарно заседание: Становище по член 64 от ОРЗД относно проекта за стандартни договорни клаузи, представен от Словенския надзорния орган; Публичен регистър на решенията, свързани с процедурата за

20 May 2020 EDPB

Брюксел, 20 май — На своето 28-мо пленарно заседание ЕКЗД прие становище по член 64 от ОРЗД относно проекта за стандартни договорни клаузи, представен от Словенския надзорния орган, и реши да публикува регистър, съдържащ решенията, приети чрез прилагането на процедурата за „обслужване на едно гише“.

ЕКЗД прие становище относно проекта за стандартни договорни клаузи за договорите между администратори и обработващи лични данни, представени пред Комитета от Словенския надзорен орган. Становището има за цел да гарантира последователното прилагане на член 28 от ОРЗД, съгласно който администраторите и обработващите лични данни се задължават да сключват договор или друго правно споразумение, определящо задълженията на съответните страни. Съгласно член 28, параграф 6 от ОРЗД подобни договори или други правни споразумения могат да се основават, изцяло или частично, на стандартни договорни клаузи, приети от надзорния орган. В становището си Комитетът отправя няколко препоръки, които следва да бъдат взети под внимание, за да могат предложените в проекта стандартни договорни клаузи да се считат за такива. Ако бъдат изпълнени всички препоръки, Словенският назорен орган ще може да приеме проекта за споразумение като стандартни договорни клаузи съгласно член 28, параграф 8 от ОРЗД.

ЕКЗД ще публикува на своя уебсайт регистър на решенията, приети от националните надзорни органи вследствие на процедурата за сътрудничество чрез „обслужване на едно гише“ (член 60 от ОРЗД).

Съгласно ОРЗД надзорните органи имат задължението да си сътрудничат по случаи с трансграничен елемент, за да се гарантира последователно прилагане на регламента — т.нар. механизъм за “обслужване на едно гише”. При „обслужването на едно гише“ водещият надзорен орган отговаря за изготвянето на проекти на решения и работи съвместно със засегнатите надзорни органи за постигането на консенсус. До края на април 2020 г., водещите надзорни органи са приели 103 окончателни решения чрез процедурата за “обслужване на едно гише”. ЕКЗД възнамерява да публикува резюмета на английски език, изготвени от секретариата на Комитета. Информацията ще бъде публично оповестена след получено потвърждение  от издаващия я водещ надзорен орган и в съответствие с условията, предвидени в националното законодателство на съответния орган.

Бележка за редакторите:

Следва да се има предвид, че всички документи, приети на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.

EDPB_Press Release_2020_08