Európsky výbor pre ochranu údajov

Európsky výbor pre ochranu údajov – 28. plenárna schôdza: stanovisko podľa článku 64 všeobecného nariadenia o ochrane údajov k návrhu štandardných zmluvných doložiek, ktoré predložil slovinský dozorný orgán a zverejnenie registra rozhodnutí jednotného kon

Wednesday, 20 May, 2020
EDPB

Brusel, 20. mája – Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) na svojej 28. plenárnej schôdzi schválil stanovisko k návrhu štandardných zmluvných doložiek, ktoré predložil slovinský dozorný orgán a rozhodol o zverejnení registra obsahujúceho rozhodnutia tzv. jednotného kontaktného miesta.

EDBP prijal svoje stanovisko k návrhu štandardných zmluvných doložiek o zmluvách medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, ktoré Výboru predložil slovinský dozorný orgán. Cieľom stanoviska je zabezpečiť dôsledné uplatňovanie článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým sa prevádzkovateľom a sprostredkovateľom ukladá povinnosť uzavrieť zmluvu alebo iný právny akt ustanovujúci príslušné povinnosti jednotlivých strán. Podľa článku 28 ods. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa zmluva alebo iný právny akt môžu vcelku alebo sčasti zakladať na štandardných zmluvných doložkách prijatých dozorným orgánom. Výbor vo svojom stanovisku predložil niekoľko odporúčaní, ktoré treba vziať do úvahy, aby mohli byť tieto návrhy štandardných zmluvných doložiek považované za štandardné zmluvné doložky. Ak sa všetky odporúčania vykonajú, slovinský dozorný orgán bude môcť tento návrh zmluvy schváliť ako štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 28 ods. 8 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

EDPB na svojom webovom sídle zverejní register obsahujúci rozhodnutia, ktoré prijali vnútroštátne dozorné orgány na základe postupu spolupráce v rámci jednotného kontaktného miesta (podľa článku 60 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov sú dozorné orgány povinné spolupracovať na prípadoch s cezhraničnou zložkou, aby sa zabezpečilo dôsledné uplatňovanie nariadenia – tzv. mechanizmus jednotného kontaktného miesta (one-stop-shop (OSS) mechanism). V rámci tohto mechanizmu je vedúci dozorný orgán zodpovedný za prípravu návrhov rozhodnutí a v záujme dosiahnutia konsenzu spolupracuje s dotknutými dozornými orgánmi. Vedúce dozorné orgány do konca apríla 2020 prijali 103 konečných rozhodnutí jednotného kontaktného miesta. EDPB má v úmysle zverejniť zhrnutia v angličtine, ktoré vypracuje jeho sekretariát. Informácie sa zverejnia po overení príslušným vedúcim dozorným orgánom a v súlade s podmienkami stanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré sa naňho vzťahujú.

Poznámky pre redaktorov:

Pripomíname, že všetky dokumenty schválené počas plenárnej schôdze EDPB sú podrobené potrebným právnym a jazykovým kontrolám, ako aj kontrole v oblasti formátovania a po ich ukončení budú sprístupnené na webovom sídle EDPB.

EDPB_Press Release_2020_08