Europeiska dataskyddsstyrelsen – 28:e plenarmötet: Yttrande enligt artikel 64 i den allmänna dataskyddsförordningen om utkast till standardavtalsklausuler som den slovenska tillsynsmyndigheten överlämnat, beslut om publiceringsregister enligt artikel 60 i

20 May 2020

Bryssel den 20 maj – Under sitt 28:e plenarmöte antog Europeiska dataskyddsstyrelsens ett yttrande enligt artikel 64 i den allmänna dataskyddsförordningen om det utkast till standardavtalsklausuler som den slovenska tillsynsmyndigheten överlämnat och beslutade om offentliggörande av ett register som innehåller beslut inom ramen för mekanismen för en enda kontaktpunkt.

Europeiska dataskyddsstyrelsens antog sitt yttrande om de utkast till standardavtalsklausuler för avtal mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som den slovenska tillsynsmyndigheten överlämnat till dataskyddsstyrelsen. Yttrandet syftar till att säkerställa en konsekvent tillämpning av artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen, enligt vilken personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden måste upprätta ett avtal eller en annan rättsakt där parternas respektive skyldigheter fastställs. Enligt artikel 28.6 i den allmänna dataskyddsförordningen kan dessa avtal eller andra rättsakter helt eller delvis baseras på standardavtalsklausuler som antas av en tillsynsmyndighet. I yttrandet ger dataskyddsstyrelsen flera rekommendationer som kan behöva beaktas för att dessa utkast till standardavtalsklausuler ska betraktas som standardavtalsklausuler. Om alla rekommendationer genomförs kommer den slovenska tillsynsmyndigheten att kunna anta detta utkast till avtal som standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 28.8 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Dataskyddsstyrelsens kommer på sin webbplats att offentliggöra ett register över beslut som fattats av de nationella tillsynsmyndigheterna enligt samarbetsförfarandet inom mekanismen för en enda kontaktpunkt (artikel 60 i den allmänna dataskyddsförordningen).

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen är tillsynsmyndigheterna skyldiga att samarbeta i ärenden som inbegriper flera länder för att se till att förordningen tillämpas konsekvent – den så kallade mekanismen för en enda kontaktpunkt. Inom ramen för den enda kontaktpunkten ansvarar den ansvariga tillsynsmyndigheten för att utarbeta utkasten till beslut och samarbetar med de berörda tillsynsmyndigheterna för att nå samförstånd. Fram till slutet av april 2020 hade de ansvariga tillsynsmyndigheterna antagit 103 slutliga beslut inom ramen för mekanismen för en enda kontaktpunkt. Europeiska dataskyddsstyrelsens har för avsikt att offentliggöra sammanfattningar på engelska som dess sekretariat utarbetat. Informationen kommer att offentliggöras efter att den validerats av den ansvariga tillsynsmyndigheten och i enlighet med de villkor som föreskrivs i nationell lagstiftning.

Meddelande till redaktörerna:

Observera att alla dokument som antas under Europeiska dataskyddsstyrelsens plenarmöten är föremål för nödvändiga kontroller av rättsliga aspekter, språk och formatering och kommer att läggas ut på dataskyddsstyrelsens webbplats när dessa kontroller har utförts.

EDPB_Press Release_2020_08