Europees Comité voor gegevensbescherming

Europees Comité voor gegevensbescherming – Achtentwintigste plenaire vergadering: Advies krachtens artikel 64 van de AVG over door de Sloveense toezichthouder ingediend ontwerp voor standaardcontractbepalingen, publicatie van register met (één-loket)beslu

Wednesday, 20 May, 2020
EDPB

Brussel, 20 mei – Tijdens zijn achtentwintigste plenaire vergadering heeft het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) een advies krachtens artikel 64 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uitgebracht over het door de Sloveense toezichthoudende autoriteit ingediende ontwerp voor standaardcontractbepalingen en heeft het EDPB beslist over de publicatie van een register met één-loketbesluiten.

Het EDPB heeft advies uitgebracht over het door de Sloveense toezichthoudende autoriteit bij het Comité ingediende ontwerp voor standaardcontractbepalingen voor overeenkomsten tussen de verwerker en verwerkingsverantwoordelijke. Doel van het advies is de waarborging van de consistente toepassing van artikel 28 van de AVG, dat de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker verplicht een overeenkomst of andere rechtshandeling aan te gaan waarin de respectieve verplichtingen van de partijen worden vastgelegd. Overeenkomstig artikel 28, lid 6, van de AVG kunnen deze overeenkomsten of andere rechtshandelingen geheel of ten dele gebaseerd zijn op door een toezichthoudende autoriteit vastgestelde standaardcontractbepalingen. In het advies doet het Comité een aantal aanbevelingen waarmee rekening moet worden gehouden opdat deze ontwerpen voor standaardcontractbepalingen kunnen worden aangemerkt als standaardcontractbepalingen. Indien alle aanbevelingen worden opgevolgd, kan de Sloveense toezichthoudende autoriteit deze ontwerpovereenkomst als standaardcontractbepalingen aannemen overeenkomstig artikel 28, lid 8, van de AVG.

Na afronding van de één-loketsamenwerkingsprocedure (artikel 60 van de AVG) publiceert de EDPB op zijn website een register met door de nationale toezichthoudende autoriteiten genomen besluiten.

Volgens de AVG zijn toezichthoudende autoriteiten verplicht bij grensoverschrijdende zaken samen te werken om een consistente toepassing van de verordening te waarborgen – het zogenoemde één-loketmechanisme. Volgens het één-loketmechanisme is de leidende toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk voor het opstellen van de ontwerpbesluiten en werkt zij samen met de betrokken toezichthoudende autoriteiten om consensus te bereiken. Tot eind april 2020 hebben leidende toezichthoudende autoriteiten 103 definitieve één-loketbesluiten aangenomen. Het EDPB is voornemens om door het secretariaat van het EDPB in het Engels opgestelde samenvattingen van die besluiten te publiceren. De informatie wordt openbaar gemaakt na de validering door de leidende toezichthoudende autoriteit en in overeenstemming met de in de betreffende nationale wetgeving opgenomen voorwaarden.

Informatie voor redacteurs:

Alle documenten die tijdens de zitting van het Europees Comité voor gegevensbescherming worden goedgekeurd, worden onderworpen aan de nodige juridische, taalkundige en formatteringscontroles en zullen op de website van het Comité beschikbaar worden gesteld zodra deze controles zijn afgerond.

EDPB_Press Release_2020_08