Euroopa Andmekaitsenõukogu – 28. täiskogu istung: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 kohane arvamus SIoveenia järelevalveasutuse esitatud lepingu tüüptingimuste eelnõu kohta, isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 60 kohaste otsuste registri avalda

20 May 2020 EDPB

Brüssel, 20. mai – Euroopa Andmekaitsenõukogu 28. täiskogu istungil võttis andmekaitsenõukogu vastu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 64 kohase arvamuse Sloveenia järelevalveasutuse esitatud lepingu tüüptingimuste eelnõu kohta ning otsustas avaldada registri, mis sisaldab ühtse kontaktpunkti otsuseid.

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu arvamuse Sloveenia järelevalveasutuse poolt andmekaitsenõukogule esitatud vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate lepingute tüüptingimuste eelnõu kohta. Arvamuse eesmärk on tagada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 järjepidev kohaldamine, millega kehtestatakse vastutavatele töötlejatele ja volitatud töötlejatele kohustus sõlmida leping või muu õigusakt, milles on sätestatud poolte vastavad kohustused. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõike 6 kohaselt võivad need lepingud või muud õigusaktid täielikult või osaliselt põhineda järelevalveasutuse poolt vastuvõetud lepingu tüüptingimustel. Kriisilahendusnõukogu esitab arvamuses mitu soovitust, mida tuleb arvesse võtta, et lepingu tüüptingimuste eelnõud saaks käsitada lepingu tüüptingimustena. Kui kõik soovitused on rakendatud, saab Sloveenia järelevalveasutus võtta käesoleva lepingu eelnõu vastu lepingu tüüptingimustena vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõikele 8.

Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldab oma veebisaidil registri, mis sisaldab riiklike järelevalveasutuste otsuseid, mis on tehtud kooskõlas ühtse kontaktpunkti koostöömenetlusega (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 60).

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on järelevalveasutustel kohustus teha koostööd piiriülestes juhtumites, et tagada määruse järjepidev kohaldamine (ühtse kontaktpunkti mehhanism). Ühtse kontaktpunkti mehhanismi raames vastutab otsuste eelnõude koostamise eest juhtiv järelevalveasutus, kes teeb konsensuse saavutamiseks koostööd asjaomaste järelevalveasutustega. 2020. aasta aprilliks olid juhtivad järelevalveasutused võtnud vastu 103 lõplikku ühtse kontaktpunkti menetluse kohast otsust. Euroopa Andmekaitsenõukogu kavatseb avaldada ingliskeelsed kokkuvõtted, mille on koostanud andmekaitsenõukogu sekretariaat. Teave avalikustatakse pärast asjaomase juhtiva järelevalveasutuse kinnitust ja kooskõlas riiklikes õigusaktides sätestatud tingimustega.

Märkus toimetajatele.

Juhime tähelepanu sellele, et kõigi Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu istungil vastuvõetud dokumentide suhtes kohaldatakse vajalikke õiguslikke, keelelisi ja vorminduskontrolle ning need tehakse pärast valmimist kättesaadavaks Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidil.

EDPB_Press Release_2020_08