Eiropas Datu aizsardzības kolēģija — 28. plenārsesija: VDAR 64. panta atzinums par Slovēnijas uzraudzības iestādes (SA) iesniegtajiem SCC projektiem, VDAR 60. panta (OSS) lēmumu publicēšanas reģistrs

20 May 2020 EDPB

Briselē, 20. maijā. EDAK 28. plenārsesijā pieņēma VDAR 64. panta atzinumu par Slovēnijas uzraudzības iestādes (SA) iesniegto līguma standartklauzulu projektu un nolēma publicēt reģistru, kurā iekļauti “vienas pieturas aģentūras” lēmumi.

EDAK pieņēma atzinumu par līguma standartklauzulu (SCC) projektu attiecībā uz pārziņa-apstrādātāja līgumiem, ko Slovēnijas uzraudzības iestāde iesniedza kolēģijai. Atzinuma mērķis ir nodrošināt VDAR 28. panta konsekventu piemērošanu, kas pārziņiem un apstrādātājiem uzliek pienākumu slēgt līgumu vai pieņemt citu tiesību aktu, kurā noteikti pušu attiecīgie pienākumi. Saskaņā ar VDAR 28. panta 6. punktu šos līgumus vai citus tiesību aktus var pilnībā vai daļēji balstīt uz līguma standartklauzulām, ko pieņēmusi uzraudzības iestāde. Atzinumā kolēģija sniedz vairākus ieteikumus, kas jāņem vērā, lai šos SCC projektus varētu uzskatīt par līguma standartklauzulām. Ja visi ieteikumi tiks īstenoti, Slovēnijas SA varēs pieņemt šo nolīguma projektu kā līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 28. panta 8. punktu.

EDAK savā tīmekļa vietnē publicēs reģistru, kurā būs iekļauti valstu uzraudzības iestāžu lēmumi, kas pieņemti pēc vienas pieturas aģentūras sadarbības procedūras (VDAR 60. pants).

Saskaņā ar VDAR uzraudzības iestādēm ir pienākums sadarboties lietās, kurās ir pārrobežu elements, lai nodrošinātu regulas konsekventu piemērošanu — tā saukto vienas pieturas aģentūras (OSS) mehānismu. Saskaņā ar OSS galvenā uzraudzības iestāde (LSA) ir atbildīga par lēmumu projektu sagatavošanu un sadarbojas ar attiecīgajām uzraudzības iestādēm, lai panāktu vienprātību. Līdz 2020. gada aprīļa beigām LSA ir pieņēmušas 103 galīgos OSS lēmumus. EDAK plāno publicēt kopsavilkumus angļu valodā, ko sagatavojis EDAK sekretariāts. Informācija tiks publiskota pēc apstiprinājuma saņemšanas no attiecīgās LSA un saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem.

Piezīme redaktoriem

Lūdzam ņemt vērā, ka visiem EDAK plenārsesijā pieņemtajiem dokumentiem tiek veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes un tie būs pieejami EDAK tīmekļa vietnē pēc minēto pārbaužu pabeigšanas.

EDPB_Press Release_2020_08