Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – dvacáté osmé plenární zasedání: stanovisko podle článku 64 obecného nařízení o ochraně osobních údajů týkající se návrhů standardních smluvních doložek, které předložil slovinský dozorový úřad a zveřejnění regist

20 May 2020 EDPB

Brusel, 20. května – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) na svém 28. plenárním zasedání přijal stanovisko podle článku 64 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) k návrhu standardních smluvních doložek, které předložil slovinský dozorový úřad, a rozhodl o zveřejnění registru obsahujícího rozhodnutí „jediného kontaktního místa“.

EDPB přijal své stanovisko k návrhům standardních smluvních doložek o smlouvách mezi správcem a zpracovatelem údajů, které mu předložil slovinský dozorový úřad. Cílem stanoviska je zajistit jednotné uplatňování článku 28 GDPR, který správcům a zpracovatelům ukládá povinnost uzavřít smlouvu nebo jiný právní akt, který stanoví příslušné povinnosti jednotlivých smluvních stran. Podle čl. 28 odst. 6 GDPR mohou být tyto smlouvy nebo jiné právní akty založeny zcela nebo částečně na standardních smluvních doložkách přijatých dozorovým úřadem. Sbor ve svém stanovisku předkládá několik doporučení, která je třeba zohlednit, aby tyto návrhy standardních smluvních doložek mohly být považovány za standardní smluvní doložky. Pokud budou provedena všechna doporučení, slovinský dozorový úřad bude moci schválit tento návrh smlouvy jako standardní smluvní doložky podle čl. 28 odst. 8 GDPR.

EDPB zveřejní na svých internetových stránkách registr obsahující rozhodnutí přijatá vnitrostátními dozorovými úřady na základě postupu spolupráce v rámci jediného kontaktního místa (článek 60 GDPR).

Podle GDPR jsou dozorové úřady povinny spolupracovat na případech s přeshraničním rozměrem, aby se zajistilo jednotné uplatňování nařízení – tzv. mechanismus jediného kontaktního místa. V rámci tohoto mechanismu je vedoucí dozorový úřad odpovědný za přípravu návrhů rozhodnutí a spolupracuje s dotčenými dozorovými úřady na dosažení konsensu. Až do konce dubna 2020 přijaly vedoucí dozorové úřady 103 konečných rozhodnutí jediného kontaktního místa. EDPB má v plánu zveřejnit shrnutí v angličtině vypracovaná jeho sekretariátem. Tyto informace budou zveřejněny po ověření ze strany příslušného vedoucího dozorového úřadu a v souladu s podmínkami stanovenými vnitrostátními právními předpisy, které se na něj vztahují.

Poznámka pro redaktory:

Upozorňujeme, že u všech dokumentů přijatých na plenárním zasedání EDPB se provádí nezbytná právní a lingvistická kontrola a kontrola formátování a že po ukončení kontrol budou tyto dokumenty zpřístupněny na internetových stránkách EDPB.

EDPB_Press Release_2020_08