Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων - Εικοστή όγδοη σύνοδος ολομέλειας: Γνώμη κατ’ άρθρο 64 του ΓΚΠΔ για το σχέδιο τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που υποβλήθηκε από την εποπτική αρχή της Σλοβενίας, Δημοσίευση του μητρώου των κατ’ άρθρο 60 του ΓΚΠΔ α

20 May 2020 EDPB

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου - Κατά τη διάρκεια της 28ης συνόδου της ολομέλειάς του, το ΕΣΠΔ εξέδωσε την κατ’ άρθρο 64 του ΓΚΠΔ γνώμη του επί του σχεδίου τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που υποβλήθηκε από την εποπτική αρχή της Σλοβενίας και αποφάσισε τη δημοσίευση ενός μητρώου που περιέχει τις αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του «μηχανισμού μίας στάσης».

Το ΕΣΠΔ εξέδωσε τη γνώμη του επί του σχεδίου τυποποιημένων συμβατικών ρητρών για τις συμβάσεις μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία, το οποίο υποβλήθηκε στο ΕΣΠΔ από την εποπτική αρχή της Σλοβενίας. Η γνώμη αποσκοπεί να διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, το οποίο επιβάλλει υποχρέωση σύναψης σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, η οποία καθορίζει τις σχετικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 του ΓΚΠΔ, η εν λόγω σύμβαση ή άλλη νομική πράξη μπορεί να βασίζεται, εν όλω ή εν μέρει, σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που θεσπίζονται από εποπτική αρχή. Στη γνώμη του το Συμβούλιο διατυπώνει αρκετές συστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου το σχέδιο τυποποιημένων συμβατικών ρητρών να επικυρωθεί ως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Εφόσον το σύνολο των συστάσεων τύχει εφαρμογής, η εποπτική αρχή της Σλοβενίας θα δύναται να θεσπίσει το εν λόγω σχέδιο σύμβασης ως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες κατά την έννοια του άρθρου 28 παράγραφος 8 του ΓΚΠΔ.

Το ΕΣΠΔ θα δημοσιεύσει στον διαδικτυακό του τόπο μητρώο με τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεργασίας του «μηχανισμού μίας στάσης» (άρθρο 60 ΓΚΠΔ).

Δυνάμει του ΓΚΠΔ, οι εποπτικές αρχές υπέχουν υποχρέωση συνεργασίας σε υποθέσεις με διασυνοριακές πτυχές προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνεκτική εφαρμογή του κανονισμού - πρόκειται για τον λεγόμενο «μηχανισμό μίας στάσης». Βάσει του μηχανισμού μίας στάσης, η επικεφαλής εποπτική αρχή ευθύνεται για την προετοιμασία των σχεδίων αποφάσεων και συνεργάζεται με τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές για την επίτευξη συναίνεσης. Έως τα τέλη Απριλίου 2020, οι επικεφαλής εποπτικές αρχές εξέδωσαν 103 τελικές αποφάσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού μίας στάσης. Το ΕΣΠΔ προτίθεται να δημοσιεύσει περιλήψεις των εν λόγω αποφάσεων στην αγγλική γλώσσα, τις οποίες προετοίμασε η Γραμματεία του ΕΣΠΔ. Οι σχετικές πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν κατόπιν της επικύρωσής τους από την εκάστοτε επικεφαλής εποπτική αρχή και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην εθνική της νομοθεσία.

Σημείωση προς τους συντάκτες: 

Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα που εγκρίνονται κατά τη σύνοδο ολομέλειας του ΕΣΠΔ υπόκεινται στους αναγκαίους νομικούς και γλωσσικούς ελέγχους, καθώς και στον αναγκαίο έλεγχο μορφοποίησης, και θα καταστούν διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΔ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών.

EDPB_Press Release_2020_08