Europejska Rada Ochrony Danych

Europejska Rada Ochrony Danych – 28. sesja plenarna: Opinia na mocy art. 64 RODO w sprawie projektu standardowych klauzul umownych przedłożonego przez organ nadzorczy Słowenii, publikacja rejestru zawierającego decyzje na mocy art. 60 RODO („mechanizm kom

Wednesday, 20 May, 2020
EDPB

Bruksela, dnia 20 maja – W trakcie 28. sesji plenarnej Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła opinię w sprawie projektu standardowych klauzul umownych przedłożonego przez organ nadzorczy Słowenii zgodnie z art. 64 RODO i podjęła decyzję w sprawie publikacji rejestru zawierającego decyzje w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy.

EROD przyjęła opinię w sprawie projektu standardowych klauzul umownych dotyczących umów między administratorem a podmiotem przetwarzającym, przedłożonego Radzie przez organ nadzorczy Słowenii. Celem opinii jest zapewnienie spójnego stosowania art. 28 RODO, który nakłada na administratorów i podmioty przetwarzające obowiązek zawarcia umowy lub innego aktu prawnego określającego obowiązki stron. Zgodnie z art. 28 ust. 6 RODO umowy te lub inne akty prawne mogą opierać się, w całości lub w części, na standardowych klauzulach umownych przyjętych przez organ nadzorczy. W opinii Rada formułuje kilka zaleceń, które należy wziąć pod uwagę, aby projekty standardowych klauzul umownych były uznawane za standardowe klauzule umowne. Jeżeli wszystkie zalecenia zostaną wdrożone, organ nadzoru Słowenii będzie mógł przyjąć niniejszy projekt umowy jako standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 28 ust. 8 RODO.

EROD opublikuje na swojej stronie internetowej rejestr zawierający decyzje podjęte przez krajowe organy nadzorcze w następstwie procedury w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy (art. 60 RODO).

Na mocy RODO organy nadzorcze są zobowiązane do współpracy w sprawach mających wymiar transgraniczny w celu zapewnienia spójnego stosowania rozporządzenia – tzw. mechanizmu kompleksowej współpracy. W ramach mechanizmu kompleksowej współpracy wiodący organ nadzorczy jest odpowiedzialny za przygotowanie projektów decyzji i współpracuje wraz z organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy, w celu osiągnięcia konsensusu. Do końca kwietnia 2020 r. główne organy nadzorcze przyjęły 103 ostateczne decyzje dotyczących mechanizmu kompleksowej współpracy. EROD zamierza opublikować streszczenia w języku angielskim przygotowane przez Sekretariat EROD. Informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu przedmiotowego głównego organu nadzorczego i zgodnie z warunkami określonymi w ustawodawstwie krajowym.

Uwaga dla redaktorów:

Wszystkie dokumenty przyjęte na sesji plenarnej EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.

EDPB_Press Release_2020_08