Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) @ ΕΣΠΔ

Το ΕΣΠΔ ενδέχεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για διάφορους λόγους, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτημάτων πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες, για ζητήματα προσωπικού, για την ενημέρωση επισκεπτών, για τη συνεργασία με εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων, ή για τον χειρισμό καταγγελιών, μεταξύ άλλων.

Το ΕΣΠΔ, όπως και τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων όπως εφαρμόζεται ειδικά γι’ αυτό.

Η νομοθεσία εξειδικεύει τις νομικές αρχές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επιπλέον προβλέπει ότι το ΕΣΠΔ πρέπει να ορίσει τουλάχιστον έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ).

Σε γενικές γραμμές, το καθήκον του ΥΠΔ είναι να διασφαλίζει, με ανεξάρτητο τρόπο, την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων στο ΕΣΠΔ.

Οι ισχύοντες κανόνες περί προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται στα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ μεταρρυθμίζονται ώστε να εναρμονιστούν με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Στόχος των νέων κανόνων είναι να ενισχύσουν τη λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ως προς τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, η παρούσα δήλωση θα προσαρμοστεί όταν ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΥΠΔ είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση EDPB-DPO@edpb.europa.eu είτε ταχυδρομικά αποστέλλοντας την αίτησή σας στη διεύθυνση.