Dataskyddsombud (DPO) @ EDPB

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) kan behandla dina personuppgifter av ett antal olika skäl, från att hantera begäran från allmänheten om att få ta del av information, personalfrågor, information om besökare, samarbete med nationella dataskyddsmyndigheter för hantering av klagomål för att nämna några.

EDPB, är på samma sätt som EU:s institutioner och organ, skyldigt att följa den dataskyddslag som gäller särskilt för dem.

Utöver att specificera de rättsliga principerna för behandling av personuppgifter föreskrivs i lagen att minst ett dataskyddsombud ska utses av EDPB.

Generellt sett är dataskyddsombudets uppgift att på ett oberoende sätt säkerställa att dataskyddslagstiftningen tillämpas inom EDPB.

De befintliga reglerna om dataskydd som gäller för EU:s institutioner och organ håller nu på att ses över för att anpassas till den allmänna dataskyddsförordningen. De nya reglerna syftar till att göra EU-institutionerna mer ansvariga för det sätt på vilket de behandlar personuppgifter. Detta uttalande kommer därför att anpassas när översynen har slutförts.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud antingen via e-post på EDPB-DPO@edpb.europa.eu eller så kan du skicka din förfrågan via post.