Zodpovedná osoba v EDPB

Európsky výbor pre ochranu údajov (European Data Protection Board – EDPB) môže spracúvať vaše osobné údaje z niekoľkých dôvodov, napríklad od vybavovania verejných žiadostí o informácie, záležitostí týkajúcich sa zamestnancov, informácií o návštevníkoch a spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu osobných údajov až po vybavovanie sťažností.

Tak ako inštitúcie a orgány EÚ, aj EDPB je povinný dodržiavať právne predpisy o ochrane osobných údajov, ktoré sa na neho vzťahujú.

Okrem upresnenia právnych zásad pre spracúvanie osobných údajov sa v právnych predpisoch stanovuje, že EDPB musí vymenovať aspoň jednu zodpovednú osobu.

Všeobecne povedané, úlohou zodpovednej osoby je nezávislým spôsobom zaistiť, aby sa v EDPB uplatňovali právne predpisy o ochrane osobných údajov.

Existujúce pravidlá o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na inštitúcie a orgány EÚ, prechádzajú reformou, aby sa zosúladili so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Cieľom nových pravidiel je zabezpečiť väčšiu zodpovednosť inštitúcií EÚ, pokiaľ ide o spôsob, akým spracúvajú osobné údaje. Toto vyhlásenie bude preto po ukončení reformy upravené.

Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať e-mailom na EDPB-DPO@edpb.europa.eu alebo môžete vašu žiadosť zaslať poštou.