Έγγραφο του ΕΣΠΔ σχετικά με την απάντηση στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ, ιδίως όσον αφορά την έρευνα στον τομέα της υγείας

2 February 2021
EDPB Document on response to the request from the European Commission for clarifications on the consistent application of the GDPR, focusing on health research 1.01 MB
Members:
Topics: