Έγγραφο του ΕΣΠΔ σχετικά με την απάντηση στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ, ιδίως όσον αφορά την έρευνα στον τομέα της υγείας