ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Statements

Filters

Pages

Δήλωση σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση - update 13/01/2021

13 January 2021
Δήλωση σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση  71.49 KB

Δήλωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

15 December 2020
Δήλωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  78.36 KB
Θεματικές ενότητες:

Δήλωση σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τον μελλοντικό ρόλο των εποπτικών αρχών και του ΕΣΠΔ

19 November 2020
Δήλωση σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τον μελλοντικό ρόλο των εποπτικών αρχών και του ΕΣΠΔ  82.85 KB
Θεματικές ενότητες:

Δήλωση επί της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-311/18 - Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland και Maximillian Schrems

17 July 2020
Δήλωση επί της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-311/18 - Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland και Maximillian Schrems  89.62 KB

Δήλωση σχετικά με τους περιορισμούς των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη

02 June 2020
Δήλωση σχετικά με τους περιορισμούς των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη  96.87 KB

Pages