Európsky výbor pre ochranu údajov

Nové európske pravidlá ochrany údajov a Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB): jednotlivec získava väčšiu kontrolu

Generic picture Press release
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Brusel, 25. máj – Dnes sa konalo prvé plenárne zasadnutie Európskeho výboru pre ochranu údajov. Tento nový, nezávislý rozhodovací orgán EÚ s právnou subjektivitou bol zriadený nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré dnešným dňom nadobúda účinnosť. Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB), ktorý je nástupcom pracovnej skupiny pre ochranu údajov zriadenej podľa článku 29, bude spolu s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (EDPS) a dozornými orgánmi členských štátov zabezpečovať jednotné uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov v celej Európskej únii, a zároveň jednotnú ochranu jednotlivcov. Európsky výbor pre ochranu údajov navyše dohliada na vykonávanie smernice o presadzovaní práva v oblasti ochrany údajov.

Andrea Jelinek, predsedníčka Európskeho výboru pre ochranu údajov: „Tento dlho očakávaný právny predpis poskytuje jednotlivcom väčšiu kontrolu nad ich osobnými údajmi a vytvára jednotný súbor pravidiel platný pre každého, kto spracúva osobné údaje jednotlivcov v EÚ. Vo svete, v ktorom sa s údajmi zaobchádza ako s menou, boli práva jednotlivcov často opomínané alebo dokonca porušované. Nemali by sme zabúdať ani na to, že osobné údaje neoddeliteľne patria k ľuďom. Som presvedčená, že všeobecné nariadenie o ochrane údajov poskytuje jednotlivcom a dozorným orgánom možnosti účinne chrániť a presadzovať toto základné právo.
„Nové požiadavky na ochranu osobných údajov sa často obmedzovali na riziko vysokých pokút, no GDPR ide oveľa ďalej. Kladie práva jednotlivcov na prvé miesto a modernizuje pravidlá ochrany údajov v EÚ tak, aby efektívne plnili svoju úlohu dnes aj v budúcnosti. GDPR využijú aj spoločnosti, ktoré podnikajú v Európe, keďže nariadenie im poskytne právnu istotu a uľahčí fungovanie na vnútornom trhu. Navyše dodržiavanie tohto nariadenia prispeje k dobrej povesti podnikov. V hospodárstve, v ktorom sú hybnou silou údaje, môže podnik za niekoľko dní prísť o dobrú povesť, ak ľudia stratia dôveru, že s ich údajmi nakladá opatrne.“

Andrea Jelinek na záver zdôraznila, aká dôležitá bude pre úspech všeobecného nariadenie o ochrane údajov spolupráca: „Ako Európsky výbor pre ochranu údajov musíme spojiť sily a zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň ochrany údajov jednotlivcov bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú. Takisto budeme podporovať informovanosť verejnosti o právach na ochranu osobných údajov. Európsky výbor pre ochranu údajov je nový orgán EÚ vybavený novým modelom riadenia a koordinácie a právomocou prijímať záväzné rozhodnutia. Umožní nám efektívne si plniť úlohy, ktoré spočívajú v osvetľovaní podstaty GDPR.“

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov je novým európskym právnym predpisom, ktorý sprísňuje kontrolu nad používaním a zdieľaním osobných údajov zo strany jednotlivcov aj organizácií. Vzťahuje sa aj na organizácie mimo Európy, ktoré sa zameriavajú na jednotlivcov EÚ alebo monitorujú ich správanie. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov nahrádza smernicu EÚ o ochrane údajov z roku 1995, keď bol internet ešte v ranom štádiu vývoja. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov nahrádza nesúrodý celok vnútroštátnych právnych predpisov jediným nariadením EÚ, vďaka ktorému by sa mali organizácie viac zodpovedať, jednotlivci by mali získať viac kontroly nad svojimi údajmi, a zároveň by sa mala zlepšiť právna istota podnikov, aby sa darilo inováciám a ďalšiemu rozvoju elektronického jednotného trhu.