ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Οι νέοι κανόνες της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ): τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο

Generic picture Press release
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου - Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη του συνεδρίαση ολομέλειας. Το νέο αυτό ανεξάρτητο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ με νομική προσωπικότητα συγκροτήθηκε με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος τίθεται σε ισχύ σήμερα. Το ΕΣΠΔ, το οποίο διαδέχεται την Ομάδα εργασίας του άρθρου 29, απαρτίζεται από τον ΕΕΠΔ (Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων) και τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη συνεκτική προστασία των φυσικών προσώπων.  Επιπλέον, το ΕΣΠΔ επιβλέπει την εφαρμογή της  Οδηγίας για την Προστασία των Δεδομένων στον Τομέα της Αστυνομίας και της Ποινικής Δικαιοσύνης, (EΕ) 2016/680.

Η κα Andrea Jelinek, πρόεδρος του ΕΣΠΔ, δήλωσε: «Η πολυαναμενόμενη αυτή νομοθεσία επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα μεγαλύτερο έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων και παρέχει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα εφαρμόζονται σε όλους όσοι επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα στην ΕΕ. Σ’ έναν κόσμο όπου τα δεδομένα αντιμετωπίζονται σαν μέσο χρηματοοικονομικής συναλλαγής, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων συχνά παραβλέπονται ή ακόμη και καταπατούνται. Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν εγγενές στοιχείο κάθε ανθρώπου. Είμαι πεπεισμένη ότι ο ΓΚΠΔ παρέχει στα φυσικά πρόσωπα και τις εποπτικές αρχές τα μέσα για την αποτελεσματική προστασία και την ενίσχυση του θεμελιώδους αυτού δικαιώματος.

Οι νέες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων συχνά περιορίζονται και επικεντρώνονται στον κίνδυνο της επιβολής υψηλών προστίμων, αλλά ο ΓΚΠΔ είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Δίνει προτεραιότητα στα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και αναβαθμίζει τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων ώστε να είναι αποτελεσματικοί και έτοιμοι να ανταποκριθούν στις μελλοντικές εξελίξεις. Παράλληλα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη θα επωφεληθούν από τον ΓΚΠΔ, καθώς παρέχει ασφάλεια δικαίου και διευκολύνει τη δραστηριοποίησή τους στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς.  Επιπλέον, η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ θα συμβάλει στην καλή φήμη των εταιρειών. Στην οικονομία μας, που βασίζεται  στα δεδομένα, η φήμη μιας εταιρείας μπορεί να καταστραφεί μέσα σε λίγες μέρες αν ο κόσμος θεωρήσει ότι δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα του με προσοχή.»

Η κα Andrea Jelinek κατέληξε υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την επιτυχία του ΓΚΠΔ: «Είναι πολύ σημαντικό εμείς ως ΕΣΠΔ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό και συνεκτικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων για τα φυσικά πρόσωπα, όπου και αν βρίσκονται στην ΕΕ. Θα προωθήσουμε επίσης την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματά του όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Το ΕΣΠΔ είναι ένα νεοσύστατο όργανο της ΕΕ που εισάγει ένα νέο πρότυπο διακυβέρνησης και συντονισμού και διαθέτει την εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις. Αυτό θα μας επιτρέψει να διαδραματίσουμε αποτελεσματικό ρόλο στην παροχή καθοδήγησης σχετικά με τις βασικές έννοιες του ΓΚΠΔ.»

Ο ΓΚΠΔ είναι ένα νέο ευρωπαϊκό νομοθέτημα που ενισχύει τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο τα άτομα και οι οργανισμοί χρησιμοποιούν και ανταλλάσσουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων. Εφαρμόζεται, επίσης, σε οργανισμούς εκτός της Ευρώπης που απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα της ΕΕ ή παρακολουθούν τη συμπεριφορά τους. Ο ΓΚΠΔ αντικαθιστά την οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρονολογείται από το 1995, όταν το διαδίκτυο βρισκόταν ακόμη σε εμβρυακό στάδιο. Αντικαθιστά ένα συνονθύλευμα εθνικών νόμων με έναν ενιαίο κανονισμό της ΕΕ που αποσκοπεί να καταστήσει τους οργανισμούς περισσότερο υπόλογους, να δώσει στα φυσικά πρόσωπα μεγαλύτερο έλεγχο επί των δεδομένων τους και να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να τονωθεί η καινοτομία και η μελλοντική ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.