Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Nová evropská pravidla ochrany osobních údajů a Evropský sbor pro ochranu osobních údajů: více kontroly jednotlivcům

Generic picture Press release
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Brusel, 25. května – Dnes se uskutečnilo první plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Tento nový nezávislý rozhodovací orgán EU s právní subjektivitou byl zřízen obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které se použije od dnešního dne. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, jenž nahrazuje pracovní skupinu zřízenou podle článku 29, sestává z evropského inspektora ochrany údajů a dozorových úřadů v členských státech, jejichž úkolem je zajistit jednotné uplatňování GDPR v celé Evropské unii a jednotnou ochranu fyzických osob.  Evropský sbor pro ochranu osobních údajů také dohlíží na provádění směrnice o prosazování práva.

Předsedkyně Evropského sboru pro ochranu osobních údajů Andrea Jelineková uvedla: „Tento velmi očekávaný právní předpis poskytuje jednotlivcům větší kontrolu nad jejich osobními údaji a vytváří jeden soubor pravidel, který se vztahuje na každého, kdo zpracovává osobní údaje fyzických osob v EU. Ve světě, kde se s údaji zachází jako s měnou, byla práva jednotlivců často přehlížena, nebo dokonce ignorována. Neměli bychom zapomínat na to, že osobní údaje nedílně patří k lidským bytostem. Jsem přesvědčena, že GDPR poskytuje jednotlivcům i dozorovým úřadům prostředek, díky němuž bude možné toto základní právo účinně chránit a prosazovat.“

„Nové požadavky na ochranu osobních údajů jsou často redukovány pouze na riziko ukládání vysokých pokut, u GDPR jde ale o mnohem víc. Má zajistit, aby na prvním místě stála práva jednotlivců a aby byla pravidla ochrany osobních údajů v EU upravena tak, aby byla účinná a odpovídala i budoucím potřebám. GDPR bude přínosem také pro společnosti působící v Evropě, neboť jim zajistí právní jistotu a usnadní fungování na celém vnitřním trhu. Dodržování GDPR bude navíc přispívat k dobré pověsti společností. Pokud lidé přestanou věřit tomu, že společnost s jejich údaji nakládá odpovědně, může být její pověst v ekonomice postavené na údajích zničena během několika málo dní.“

Andrea Jelineková na závěr zdůraznila, že má-li se prostřednictvím GDPR docílit kýžených výsledků, je důležitá spolupráce: „Je zásadní, abychom v Evropském sboru pro ochranu osobních údajů spojili síly a zajistili vysokou a jednotnou úroveň ochrany údajů osob, ať žijí kdekoli v EU. Budeme také zvyšovat informovanost veřejnosti o právech na ochranu osobních údajů. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů je nový orgán EU s novým modelem řízení a koordinace a s pravomocí přijímat závazná rozhodnutí. To nám umožní účinně plnit naši úlohu spočívající v poskytování poradenství ohledně klíčových pojmů GDPR.“

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je nový evropský právní předpis, který zpřísňuje kontrolu nad tím, jak lidé a organizace používají a sdílejí osobní údaje fyzických osob. Vztahuje se i na mimoevropské organizace, jež se zaměřují na obyvatele EU či sledují jejich chování. GDPR nahrazuje směrnici EU o ochraně údajů přijatou v roce 1995, tedy v době, kdy byl rozvoj internetu teprve na počátku. V podobě GDPR nyní nesourodou směs vnitrostátních právních předpisů nahrazuje jedno nařízení EU, které má prohloubit odpovědnost organizací, poskytnout fyzickým osobám větší kontrolu nad jejich údaji a zvýšit právní jistotu podniků, a tím podpořit inovace a další rozvoj jednotného digitálního trhu.