Euroopa Andmekaitsenõukogu

Euroopa uued andmekaitsenormid ja Euroopa Andmekaitsenõukogu: üksikisikud saavad suurema kontrolli

Generic picture Press release
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Brüssel, 25. mai – Euroopa Andmekaitsenõukogu pidas täna oma esimese täiskoguistungi. See uus ja sõltumatu juriidilise isiku staatusega ELi otsuseid tegev organ loodi täna jõustuva isikuandmete kaitse üldmääruse alusel. Euroopa Andmekaitsenõukogu on artikli 29 töörühma õigusjärglane. Selle liikmete hulka kuuluvad Euroopa Andmekaitseinspektor ning liikmesriikide järelevalveasutused, kelle ülesanne on tagada isikuandmete kaitse üldmääruse järjepidev kohaldamine kogu Euroopa Liidus ning üksikisikute pidev kaitse. Lisaks sellele vastutab Euroopa Andmekaitsenõukogu isikuandmete kaitset õiguskaitse valdkonnas käsitleva direktiivi rakendamise eest.

Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja Andrea Jelinek: „Selle kaua oodatud õigusaktiga antakse üksikisikutele oma isikuandmete üle suurem kontroll ning kehtestatakse ühtsed õigusnormid, mida kohaldatakse kõigi suhtes, kes ELis üksikisikute isikuandmete töötlemisega tegelevad. Maailmas, kus andmeid käsitatakse valuutana, ei pööratud üksikisikute õigustele sageli piisavalt tähelepanu või isegi rikuti neid. Me ei tohiks unustada, et isikuandmed kuuluvad olemuslikult inimestele. Olen veendunud, et isikuandmete kaitse üldmäärusega saavad üksikisikud ja järelevalveasutused enda käsutusse vahendid, millega seda põhiõigust tõhusalt kaitsta ja jõustada.

Uute andmekaitse nõuete puhul on sageli keskendutud kitsalt suurte trahvide tekkimise ohule, kuid isikuandmete kaitse üldmäärus hõlmab palju enamat. Selles seatakse esikohale üksikisiku õigused ning ajakohastatakse ELi andmekaitsenorme, muutmaks need tõhusamaks ja ajaga kaasas käivaks. Samal ajal on Euroopas tegutsevatel ettevõtjatel võimalus isikuandmete kaitse üldmäärusest kasu saada, kuna sellega tagatakse õiguskindlus ning lihtsustub tegutsemine kogu siseturu ulatuses. Lisaks sellele aitab isikuandmete kaitse üldmääruse järgimine tagada ettevõtjate head mainet. Meie andmepõhises majanduses võib maine paari päevaga hävineda, kui inimestel tekib kahtlus, et ettevõtja ei töötle nende andmeid hoolikalt.“

Andrea Jelinek rõhutab, et isikuandmete kaitse üldmääruse edukuse aluseks on koostöö: „On väga oluline, et Euroopa Andmekaitsenõukogu raames oma jõude ühendades tagame me üksikisikute andmete kaitse järjepidevalt kõrge taseme üle kogu ELi. Me edendame ka üldsuse hulgas andmekaitsealaste õiguste kohta teadlikkuse suurendamist. Euroopa Andmekaitsenõukogu on ELi uus asutus, mis kasutab uudset juhtimis- ja koordineerimismudelit ning omab volitusi võtta vastu siduvaid otsuseid. See võimaldab meil isikuandmete kaitse üldmääruse põhimõtete kohta tõhusalt suuniseid anda.“

Isikuandmete kaitse üldmäärus on uus Euroopa õigusakt, millega karmistatakse kontrolli selle üle, kuidas inimesed ja organisatsioonid üksikisikute isikuandmeid kasutavad ja jagavad. Määrust kohaldatakse ka väljapool Euroopat asuvate organisatsioonide suhtes, kelle tegevus on suunatud ELi üksikisikutele või nende käitumise jälgimisele. Isikuandmete kaitse üldmäärus asendab ELi andmekaitsedirektiivi, mis pärineb 1995. aastast, kui interneti areng oli veel lapsekingades. Terve rida liikmesriikide õigusakte asendatakse ühe ELi määrusega, mille eesmärk on suurendada organisatsioonide vastutust, anda üksikisikutele rohkem kontrolli oma andmete üle ning parandada ettevõtjate jaoks õiguskindlust, et edendada innovatsiooni ja digitaalse ühtse turu edasist arengut.