Europos duomenų apsaugos valdyba

Europos duomenų apsaugos valdybos (EDPB) 45-asis plenarinis posėdis

Wednesday, 3 February, 2021

EDPB priėmė rekomendacijas dėl Teisėsaugos direktyvos 36 straipsnio (tinkamumo kriterijus), Nuomonę dėl H3C/PCAOB administracinio susitarimo, pareiškimą dėl naujų Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų protokolo nuostatų projekto, EK klausimyno dėl asmens duomenų tvarkymo mokslinių tyrimų tikslais ir diskusijos dėl „WhatsApp“ duomenų apsaugos politikos atsakymus.

Briuselis, vasario 3 d.  EDPB 45-ajame plenariniame posėdyje priimta įvairių dokumentų. Be to, Valdyba aptarė atnaujintą „WhatsApp“ duomenų apsaugos politiką.

EDPB priėmė rekomendacijas dėl tinkamumo kriterijaus pagal Teisėsaugos direktyvą. EDPB užtikrina nuoseklų ES duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant Teisėsaugos direktyvą, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas teisėsaugos tikslais, taikymą ES. Rekomendacijų tikslas – pateikti elementų, kuriuos reikia išnagrinėti vertinant trečiosios šalies tinkamumą pagal Teisėsaugos direktyvą, sąrašą. Dokumente dar kartą aptariama tinkamumo koncepcija ir procedūriniai klausimai, remiantis Teisėsaugos direktyva ir ESTT praktika, taip pat nustatomi ES duomenų apsaugos  standartai, taikomi policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose.

EDPB priėmė Nuomonę dėl administracinio susitarimo projekto, kuriuo reglamentuojamas Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (toliau – H3C) ir Valstybinių bendrovių apskaitos priežiūros valdybos (toliau – PCAOB) vykdomas asmens duomenų perdavimas. Šis administracinis susitarimas bus pateiktas Prancūzijos priežiūros institucijai, kad būtų aprobuotas nacionaliniu lygmeniu. Prancūzijos priežiūros institucija stebės, kaip administracinis susitarimas taikomas praktiškai ir prireikus sustabdys bet kokį H3C atliekamą duomenų perdavimą, jei duomenų subjektams administraciniu susitarimu nebus užtikrinamas iš esmės lygiavertis apsaugos lygis.

EDPB priėmė pareiškimą dėl Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų protokolo nuostatų projekto. Šiuo pareiškimu papildomas EDPB pasiūlymas dėl Europos Tarybos konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų (Budapešto konvencijos) antrojo papildomo protokolo projekto; pareiškimas paskelbtas po naujų nuostatų projekto paskelbimo.

Šiame pareiškime EDPB primena, kad šiuo metu svarstomos nuostatos gali turėti įtakos sąlygoms, kuriomis ES galima naudotis prieiga prie asmens duomenų teisėsaugos tikslais, ir ragina atitinkamas ES ir nacionalines institucijas atidžiai apsvarstyti vykstančias derybas. Be to, EDPB pabrėžia, kad reikia užtikrinti visišką suderinamumą su asmens duomenų apsaugos srities ES acquis.

EDPB parengė Europos Komisijos klausimyno dėl asmens duomenų tvarkymo mokslinių tyrimų tikslais, kuriame daugiausia dėmesio skiriama su sveikata susijusiems moksliniams tyrimams, atsakymus. EDPB pateikti atsakymai – preliminari pozicija šiuo klausimu, kuria siekiama suteikti aiškumo dėl BDAR taikymo sveikatos mokslinių tyrimų srityje. Dabar EDPB rengia asmens duomenų tvarkymo mokslinių tyrimų tikslais gaires, kuriose šie klausimai bus aptarti išsamiau.

Galiausiai Valdybos nariai pasikeitė nuomonėmis apie „WhatsApp“ privatumo politikos atnaujinimą. EDPB, vadovaudamasi savo įgaliojimais,  toliau sudarys palankesnes sąlygas valdžios institucijoms keistis informacija, kad užtikrintų nuoseklų duomenų apsaugos teisės aktų taikymą visoje ES.

 

Pastaba redaktoriams.
Primename, kad visus Europos duomenų apsaugos valdybos plenariniame posėdyje priimtus dokumentus turi patikrinti teisininkai, kalbininkai ir formatavimo specialistai. Atlikus šias patikras jie bus paskelbti Europos duomenų apsaugos valdybos interneto svetainėje.

EDPB_Press Release_2021_1