Европейски комитет за защита на данните

Европейски комитет по защита на данните — 45-то пленарно заседание

Wednesday, 3 February, 2021

ЕКЗД прие Препоръки във връзка с член 36 от ДЗДП — изисквания за адекватно ниво на защита, Становище относно административната договореност между Висшия одитен съвет (Haut Conseil du Commissariat aux comptes) и Съвета за публичен надзор на счетоводната дейност на дружествата (Public Company Accounting Oversight Board), Изявление относно новите проекти на разпоредби на Протокола към Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство, отговор на въпросника на ЕК относно обработването на лични данни за научноизследователски цели и обсъждане на политиката за поверителност на личните данни на WhatsApp

Брюксел, 3 февруари — На своето 45-то пленарно заседание ЕКЗД прие широк спектър от документи. Освен това Комитетът обсъди актуализираната политика за поверителност на личните данни на WhatsApp.

ЕКЗД прие Препоръки относно изискванията за адекватното ниво на защита съгласно Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните (ДПЗД). ЕКЗД гарантира последователното прилагане на правото на ЕС в областта на защитата на данните в ЕС, включително на Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните (ДПЗД), която урежда обработването на лични данни за целите на правоприлагането. Целта на препоръките е да се предостави списък с елементи, които да бъдат проучени при оценката на адекватността на защитата, предоставената от трета държава съгласно ДПЗД. В документа се припомнят същността и процедурните аспекти, свързани с оценката на адекватното ниво на защита съгласно ДПЗД и съдебната практика на Съда на ЕС, и се определят стандартите на ЕС за защита на данните в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

ЕКЗД прие Становище относно проекта за административна договореност (АД) за предаването на лични данни между Висшия одитен съвет (Haut Conseil du Commissariat aux comptes) и Съвета за публичен надзор на счетоводната дейност на дружествата (Public Company Accounting Oversight Board). Тази АД ще бъде представена на френския надзорен орган за одобрение на национално равнище. Френският надзорен орган ще наблюдава прилагането на АД на практика и, ако е необходимо, ще спре всяко предаване на данни от страна на Висшия одитен съвет, в случай че АД престане да предоставя на субектите на данни равностойно ниво на защита.

ЕКЗД прие Изявление относно проектите на разпоредби на Протокола към Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство. Това изявление допълва приноса на ЕКЗД към проекта за втори Допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство (Конвенцията от Будапеща) и е следствие от публикуването на новите проекти на разпоредби.

В това изявление ЕКЗД припомня, че обсъжданите понастоящем разпоредби вероятно ще засегнат условията за достъп до лични данни в ЕС за целите на правоприлагането и призовава за внимателен контрол на текущите преговори от страна на съответните европейски и национални институции. Освен това, ЕКЗД подчертава необходимостта да се гарантира пълно съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на защитата на личните данни.

ЕКЗД прие своя отговор на въпросника на Европейската комисия относно обработването на лични данни за научноизследователски цели, като се съсредоточи върху научните изследвания, свързани със здравето. Отговорите, предоставени от ЕКЗД, представляват предварителна позиция по тази тема и имат за цел да осигурят яснота относно прилагането на ОРЗД при извършване на научноизследователската дейност в сферата на здравеопазването. Понастоящем ЕКЗД разработва насоки относно обработването на лични данни за научноизследователски цели, в които ще бъдат разгледани тези въпроси.

Накрая, членовете на Комитета обмениха мнения относно неотдавнашната актуализация на политиката за поверителност на личните данни на WhatsApp. В съответствие със своя мандат ЕКЗД ще продължи да улеснява този обмен на информация между органите, за да се гарантира последователното прилагане на законодателството в областта на защитата на данните в целия ЕС.

 

Бележка за редакторите:
Следва да се има предвид, че всички документи, приети на пленарното заседание на ЕКЗД, подлежат на необходимите правни, езикови и свързани с оформлението проверки и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага след тяхното извършване.

EDPB_Press Release_2021_1