Euroopan tietosuojaneuvosto

Euroopan tietosuojaneuvoston 45. täysistunto

Wednesday, 3 February, 2021

Tietosuojaneuvosto hyväksyy suositukset rikosasioiden tietosuojadirektiivin 36 artiklasta – tietosuojan riittävyyden viitearvot, lausunto H3C/PCAOB:n hallinnollisesta järjestelystä, lausunto uusista säännösluonnoksista tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjaan, vastaus komission kysymykseen henkilötietojen käsittelystä tieteellistä tutkimusta varten; keskustelu WhatsAppin tietosuojakäytännöstä.

Bryssel 3 päivä helmikuuta — Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi 45. täysistunnossaan laajan joukon asiakirjoja. Lisäksi tietosuojaneuvosto keskusteli WhatsAppin päivitetystä tietosuojakäytännöstä.

Tietosuojaneuvosto antoi suosituksia rikosasioiden tietosuojadirektiivin mukaisista tietosuojan riittävyyden viitearvoista. Tietosuojaneuvosto varmistaa, että EU:n tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien henkilötietojen käsittelystä lainsvalvontatarkoituksessa säätävää rikosasioiden tietosuojadirektiiviä, sovelletaan EU:ssa johdonmukaisesti. Suositusten tarkoituksena on esittää luettelo seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa kolmannen maan tietosuojan tason riittävyyttä rikosasioiden tietosuojadirektiiviä sovellettaessa. Asiakirjassa muistutetaan rikosasioiden tietosuojadirektiivin ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesta riittävyyden käsitteestä ja menettelyllisistä näkökohdista sekä vahvistetaan EU:n tietosuojanormit, joita sovelletaan poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä rikosasioissa.

Tietosuojaneuvosto antoi lausunnon ehdotuksesta hallinnolliseksi järjestelyksi, joka koskee henkilötietojen siirtoa Haut Conseil du Commissariat aux Comptesin (H3C) ja Public Company Accounting Oversight Boardin (PCAOB) välillä. Tämä ehdotus toimitetaan Ranskan valvontaviranomaiselle hyväksyntää varten kansallisella tasolla. Ranskan valvontaviranomainen valvoo hallinnollisen järjestelyn soveltamista käytännössä ja tarvittaessa keskeyttää kaikki H3C:n suorittamat siirrot, jos hallinnollinen järjestely lakkaa tarjoamasta rekisteröidyille olennaisilta osiltaan samantasoista suojaa.

Tietosuojaneuvosto antoi lausunnon tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan säännösluonnoksista. Lausunto täydentää Euroopan tietosuojaneuvoston panosta tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Budapestin yleissopimus) toisen lisäpöytäkirjan luonnokseen ja on jatkoa uusien säännösluonnosten julkaisulle.

Tässä lausunnossa tietosuojaneuvosto muistuttaa, että parhaillaan käsiteltävänä olevat säännökset vaikuttavat todennäköisesti edellytyksiin saada pääsy henkilötietoihin EU:ssa lainvalvontatarkoituksia varten. Tietosuojaneuvosto myös kehottaa asianomaisia EU:n ja kansallisia toimielimiä seuraamaan huolellisesti käynnissä olevia neuvotteluja. Lisäksi tietosuojaneuvosto korostaa tarvetta taata täysi yhdenmukaisuus henkilötietojen suojaa koskevan EU:n säännöstön kanssa.

Euroopan tietosuojaneuvosto antoi vastauksensa Euroopan komission kysymykseen henkilötietojen käsittelystä tieteellistä tutkimusta varten keskittyen erityisesti terveyteen liittyvään tutkimukseen. Euroopan tietosuojaneuvoston antamat vastaukset muodostavat alustavan kannan tähän aiheeseen, ja niiden tarkoituksena on selkeyttää yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista tieteellisen terveystutkimuksen alalla. Tietosuojaneuvosto laatii parhaillaan ohjeita henkilötietojen käsittelyyn tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten, joissa käsitellään näitä kysymyksiä.

Lopuksi tietosuojaneuvoston jäsenet keskustelivat WhatsAppin äskettäisestä tietosuojakäytännön päivityksestä. Tietosuojaneuvosto jatkaa viranomaisten välisen tietojenvaihdon helpottamista, jotta voidaan varmistaa tietosuojalainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla EU:ssa neuvoston valtuuksien mukaisesti.

 

Huomautus toimittajille:
Huom. Huomatkaa
, että kaikkiin Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnossa hyväksyttyihin asiakirjoihin tehdään tarvittavat oikeudelliset, kielelliset ja muotoiluun liittyvät tarkistukset ja että ne asetetaan saataville Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivustolla niiden valmistuttua.

EDPB_Press Release_2021_1