Europski odbor za zaštitu podataka

Europski odbor za zaštitu podataka – 45. plenarna sjednica

Wednesday, 3 February, 2021

Odbor donosi preporuke o članku 36. Direktive o zaštiti podataka za potrebe kaznenog progona (temelj za koncept primjerenosti), mišljenje o administrativnom sporazumu H3C/PCAOB, izjavu o novom nacrtu protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu, odgovor na upitnik Europske komisije o obradi osobnih podataka za potrebe znanstvenih istraživanja i raspravlja o politici zaštite privatnosti aplikacije Whatsapp

Bruxelles, 3. veljače – tijekom 45. plenarne sjednice Europski odbor za zaštitu podataka donio je niz različitih dokumenata. Osim toga, Odbor je raspravljao o ažuriranoj politici zaštite privatnosti aplikacije Whatsapp.

Odbor je donio preporuke o primjerenosti  u skladu s Direktivom o zaštiti podataka za potrebe kaznenog progona. Odbor osigurava dosljednu primjenu zakonodavstva EU-a o zaštiti podataka u EU-u, uključujući Direktivu o zaštiti podataka za potrebe kaznenog progona, kojom se regulira obrada osobnih podataka za potrebe kaznenog progona. Preporuke obuhvaćaju popis elemenata koje treba ispitati pri procjeni primjerenosti treće zemlje u okviru Direktive. U dokumentu se podsjeća na koncept i postupovne aspekte primjerenosti u skladu s Direktivom i sudskom praksom Suda EU-a te se utvrđuju standardi EU-a za zaštitu podataka u policijskoj i pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima.

Odbor je donio mišljenje o nacrtu administrativnog sporazuma o prijenosu osobnih podataka između francuskog revizijskog tijela H3C (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes) i Odbora za računovodstveni nadzor nad javnim trgovačkim društvima Sjedinjenih Američkih Država (PCAOB). Administrativni sporazum proslijedit će se francuskom nadzornom tijelu radi odobrenja na nacionalnoj razini. Ono će nadzirati primjenu sporazuma u praksi te po potrebi obustaviti bilo koji prijenos koji H3C provodi ako ispitanicima sporazumom više ne bude osigurana u osnovi ekvivalentna razina zaštite.

Odbor je donio izjavu o nacrtu protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu. Ta izjava dopunjuje doprinos Odbora nacrtu drugog dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu (Budimpeštanska konvencija) i prati objavu novog nacrta odredaba.

U izjavi Odbor podsjeća da će odredbe o kojima se trenutačno raspravlja vjerojatno utjecati na uvjete za pristup osobnim podacima u EU-u za potrebe kaznenog progona i poziva na pomno praćenje tekućih pregovora između relevantnih institucija EU-a i nacionalnih institucija. K tomu, Odbor naglašava da je potrebno osigurati potpunu usklađenost s pravnom stečevinom EU-a u području zaštite osobnih podataka.

Odbor je donio svoj odgovor na upitnik Europske komisije o obradi osobnih podataka za potrebe znanstvenih istraživanja, s naglaskom na istraživanja povezana sa zdravljem. Odgovori koje je dostavio Europski odbor za zaštitu podataka predstavljaju preliminarno stajalište o toj temi i služe kao pojašnjenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u domeni znanstvenih istraživanja u području zdravlja. Odbor trenutačno razvija smjernice za obradu osobnih podataka za potrebe znanstvenog istraživanja u kojima će dodatno obraditi ta pitanja.

Konačno, članovi Odbora razmijenili su stavove o nedavnom ažuriranju politike zaštite privatnosti servisa WhatsApp. Odbor će i dalje podupirati razmjenu informacija među nadležnim tijelima kako bi se osigurala dosljedna primjena zakonodavstva o zaštiti podataka u cijelom EU-a u skladu s mandatom Odbora.

 

Napomena urednicima:
Napominjemo da svi dokumenti doneseni na plenarnoj sjednici Europskog odbora za zaštitu podataka moraju proći potrebnu pravnu i jezičnu provjeru i provjeru formatiranja te da će tek nakon izvršene provjere biti dostupni na njegovim internetskim stranicama.

EDPB_Press Release_2021_1