Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) – 45. plenární zasedání

Wednesday, 3 February, 2021

EDPB přijal doporučení k článku 36 směrnice o prosazování práva – referenční rámec pro odpovídající ochranu, stanovisko k návrhu správního ujednání týkající se H3C a PCAOB, prohlášení k návrhu nových ustanovení o protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě, odpověď na dotazník EK ke zpracování osobních údajů pro vědecké účely a diskutoval o politice ochrany údajů u aplikace WhatsApp

Brusel 3. února – Během svého 45. zasedání přijal sbor řadu dokumentů. Rovněž prodiskutoval aktualizovanou politiku ochrany údajů pro aplikaci WhatsApp.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal doporučení k referenčnímu rámci pro odpovídající ochranu podle směrnice o prosazování práva. EDPB zajišťuje konzistentní uplatňování legislativy Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů v EU, včetně směrnice o prosazování práva, která se vztahuje na zpracování osobních údajů pro účely prosazování práva. Doporučení poskytují seznam témat, na která je třeba se zaměřit při posuzování odpovídající úrovně ochrany ve třetí zemi podle směrnice o prosazování práva. Dokument připomíná pojetí a procedurální aspekty „odpovídající ochrany“ podle zmíněné směrnice, uvádí příslušnou judikaturu Soudního dvora EU a stanoví standardy pro ochranu údajů, kterými se má řídit policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.

Sbor dále přijal stanovisko k návrhu správního ujednání, které se týká předávání osobních údajů mezi Radou pro dohled nad auditem (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, H3C) a Radou pro dohled nad auditorskými společnostmi (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB). Toto správní ujednání bude předloženo francouzskému dozorovému úřadu, aby povolil jeho uplatňování na celostátní úrovni. Francouzský dozorový úřad bude používání správního ujednání v praxi monitorovat, a pokud by v rámci tohoto ujednání údaje poskytované subjektům údajů nedosahovaly v zásadě rovnocenné úrovně ochrany, předávání údajů úřadem H3C v případě potřeby zastaví.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal prohlášení k návrhu ustanovení o protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě. Toto prohlášení doplňuje příspěvek EDPB k návrhu druhého dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o počítačové kriminalitě (Budapešťská úmluva) a následuje po zveřejnění návrhu nových ustanovení.

V tomto prohlášení sbor uvádí, že ustanovení, o nichž se v současnosti diskutuje, budou mít pravděpodobně v EU dopad na podmínky přístupu k osobním údajům pro účely prosazování práva, a nabádá příslušné orgány EU a členských států, aby probíhající jednání pozorně sledovaly. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů v neposlední řadě zdůrazňuje, že v oblasti ochrany osobních údajů je nezbytné zajistit úplný soulad s acquis EU.

EDPB přijal svou odpověď na dotazník Evropské komise ke zpracování osobních údajů pro vědecké účely se zřetelem k výzkumu, který souvisí se zdravím. Odpovědi sboru tvoří vlastně předběžné stanovisko k tomuto tématu a formulují jasné vyjádření k použití GDPR při vědeckém výzkumu v oblasti zdraví. V současné době sbor pracuje na pokynech ke zpracování osobních údajů pro účely vědeckého výzkumu, které se na tuto problematiku zaměřují.

Členové sboru rovněž diskutovali o aktualizaci politiky ochrany údajů, která byla nedávno provedena u aplikace WhatsApp. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů bude v souladu se svým mandátem nadále napomáhat výměně informací mezi orgány, a zajišťovat tak konzistentní uplatňování legislativy pro ochranu údajů v celé EU.

 

Poznámka pro redaktory:
Upozorňujeme, že u všech dokumentů přijatých na plenárním zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů se provádí nezbytná právní a lingvistická kontrola a kontrola formátování a že po ukončení kontrol budou tyto dokumenty zpřístupněny na internetových stránkách sboru.

EDPB_Press Release_2021_1