Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija – 45. plenārsesija

Wednesday, 3 February, 2021

EDAK pieņem ieteikumus par LED 36. pantu – aizsardzības līmeņa pietiekamība, atzinumu par H3C/PCAOB administratīvo vienošanos, paziņojumu attiecībā uz Konvencijas par kibernoziegumiem protokola jauno noteikumu projektu, atbildi uz EK anketu par personas datu apstrādi zinātniskai pētniecībai, un diskusija par Whatsapp privātuma politiku

Briselē, 3. februārī — EDAK 45. plenārsesijā pieņēma plašu dokumentu klāstu. Turklāt kolēģija apsprieda Whatsapp atjaunināto privātuma politiku.

EDAK pieņēma ieteikumus par aizsardzības līmeņa pietiekamību saskaņā ar Tiesībaizsardzības direktīvu (LED). EDAK nodrošina ES datu aizsardzības tiesību aktu konsekventu piemērošanu ES, tostarp Tiesībaizsardzības direktīvas (LED) konsekventu piemērošanu, kas attiecas uz personas datu apstrādi tiesībaizsardzības nolūkos. Ieteikumu mērķis ir sniegt to elementu sarakstu, kas jāpārbauda, novērtējot trešās valsts atbilstību saskaņā ar Tiesībaizsardzības direktīvu. Dokumentā ir atgādināts aizsardzības līmeņa pietiekamības jēdziens un procesuālie aspekti saskaņā ar Tiesībaizsardzības direktīvu un EST judikatūru un noteikti ES datu aizsardzības standarti policijas un tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās.

EDAK pieņēma atzinumu par administratīvās vienošanās projektu par personas datu pārsūtīšanu starp Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) un Atklāto sabiedrību grāmatvedības uzraudzības padomi (PCAOB). Šī vienošanās tiks iesniegta Francijas uzraudzības iestādei, lai saņemtu apstiprināšanu valsts līmenī. Francijas uzraudzības iestāde uzraudzīs šīs vienošanās piemērošanu praksē un vajadzības gadījumā apturēs jebkādu H3C veikto pārsūtīšanu, ja vienošanās pārtrauks nodrošināt datu subjektiem būtībā līdzvērtīgu aizsardzības līmeni.

EDAK pieņēma paziņojumu attiecībā uz Konvencijas par kibernoziegumiem protokola noteikumu projektu. Šis paziņojums papildina EDAK ieguldījumu Eiropas Padomes Konvencijas par kibernoziegumiem (Budapeštas konvencija) otrā papildprotokola projektā un ir saistīts ar jaunā noteikumu projekta publicēšanu.

Šajā paziņojumā EDAK atgādina, ka pašlaik apspriestie noteikumi, visticamāk, ietekmēs nosacījumus par piekļuvi personas datiem ES tiesībaizsardzības nolūkos, un aicina attiecīgās ES un valstu iestādes rūpīgi sekot līdzi notiekošajām sarunām. Turklāt EDAK uzsver, ka ir jāgarantē pilnīga atbilstība ES tiesību aktiem personas datu aizsardzības jomā.

EDAK pieņēma atbildi uz Eiropas Komisijas anketu par personas datu apstrādi zinātniskai pētniecībai, galveno uzmanību pievēršot ar veselību saistītiem pētījumiem. EDAK sniegtās atbildes veido provizorisku nostāju šajā jautājumā, un to mērķis ir sniegt skaidrību par VDAR piemērošanu zinātniskās pētniecības jomā attiecībā uz veselību. EDAK pašlaik izstrādā pamatnostādnes par personas datu apstrādi zinātniskās pētniecības nolūkos, kurās tiks sīkāk iztirzāti šie jautājumi.

Visbeidzot, kolēģijas locekļi apmainījās ar viedokļiem par WhatsApp nesen atjaunināto privātuma politiku. EDAK turpinās veicināt šo informācijas apmaiņu starp iestādēm, lai nodrošinātu datu aizsardzības tiesību aktu konsekventu piemērošanu visā ES saskaņā ar savām pilnvarām.

 

Piezīme redaktoriem:
Lūdzu, ņemiet vērā, ka visiem EDAK plenārsesijā pieņemtajiem dokumentiem tiek veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes, un tie būs pieejami EDAK tīmekļa vietnē pēc minēto pārbaužu pabeigšanas.

EDPB_Press Release_2021_1