Euroopa Andmekaitsenõukogu – täiskogu 45. istungjärk

3 February 2021 EDPB

Euroopa Andmekaitsenõukogu võtab vastu soovitused seoses õiguskaitsedirektiivi artikliga 36 – kaitse piisavusest, arvamus H3C/PCAOB halduskokkuleppe kohta, avaldus küberkuritegevuse konventsiooni protokolli uute sätete eelnõu kohta, vastus Euroopa Komisjoni küsimustikule isikuandmete töötlemise kohta teadusuuringute jaoks; arutelu Whatsappi eprivaatsuspoliitika üle

Brüssel, 3. veebruar - Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis täiskogu 45. istungjärgul vastu palju erinevaid dokumente. Lisaks arutas andmekaitsenõukogu Whatsappi ajakohastatud isikuandmete kaitse põhimõtteid.

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu soovitused õiguskaitsedirektiivi kohase kaitse piisavuse võrdlusaluse kohta. Euroopa Andmekaitsenõukogu tagab ELi andmekaitsealaste õigusaktide, sealhulgas õiguskaitsedirektiivi (mis käsitleb isikuandmete töötlemist õiguskaitse eesmärkidel) järjepideva kohaldamise ELis. Soovituste eesmärk on esitada loetelu elementidest, mida tuleb uurida, kui hinnatakse kolmanda riigi adekvaatsust õiguskaitsedirektiivi alusel. Dokumendis tuletatakse meelde andmekaitse taseme piisavuse kontseptsiooni ja menetluslikke aspekte vastavalt õiguskaitsedirektiivile ja Euroopa Liidu Kohtu praktikale ning sätestatakse ELi andmekaitsestandardid kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö jaoks.

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu arvamuse halduskokkuleppe eelnõu kohta, mis käsitleb isikuandmete edastamist Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) ja Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) vahel. See halduskokkulepe esitatakse Prantsusmaa järelevalveasutusele riiklikul tasandil loa saamiseks. Prantsusmaa järelevalveasutus jälgib halduskokkuleppe kohaldamist praktikas ja peatab vajaduse korral kõik H3C tehtud edastused, kui halduskokkuleppega ei tagata andmesubjektidele sisuliselt samaväärset kaitsetaset.

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu avalduse küberkuritegevuse konventsiooni protokolli sätete eelnõu kohta. Käesolev avaldus täiendab Euroopa Andmekaitsenõukogu panust Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooni (Budapesti konventsioon) teise lisaprotokolli eelnõusse ja järgneb uute sätete eelnõude avaldamisele.

Selles avalduses tuletab Euroopa Andmekaitsenõukogu meelde, et praegu arutatavad sätted mõjutavad tõenäoliselt ELis õiguskaitse eesmärgil isikuandmetele juurdepääsu tingimusi ning nõuab, et asjaomased ELi ja riiklikud institutsioonid jälgiksid hoolikalt käimasolevaid läbirääkimisi. Lisaks rõhutab Euroopa Andmekaitsenõukogu vajadust tagada isikuandmete kaitse valdkonnas täielik kooskõla ELi acquis’ga.

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu oma vastuse Euroopa Komisjoni küsimustikule isikuandmete töötlemise kohta teadusuuringute eesmärgil, keskendudes tervisealastele teadusuuringutele. Euroopa Andmekaitsenõukogu antud vastused moodustavad selles küsimuses esialgse seisukoha ja nende eesmärk on selgitada isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamist tervisealaste teadusuuringute valdkonnas. Euroopa Andmekaitsenõukogu töötab praegu välja suuniseid isikuandmete töötlemise kohta teadusuuringute eesmärgil, milles neid küsimusi käsitletakse.

Lõpuks vahetasid juhatuse liikmed arvamusi WhatsAppi privaatsuspoliitika hiljutise ajakohastamise üle. Euroopa Andmekaitsenõukogu jätkab sellise asutustevahelise teabevahetuse hõlbustamist, et tagada andmekaitseõiguse järjepidev kohaldamine kogu ELis

Märkus toimetajatele:
Palun pange tähele, et kõik Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu istungil vastu võetud dokumendid peavad läbima vajalikud õiguslikud, keelelised ja vorminduslikud kontrollid ning need tehakse pärast valmimist kättesaadavaks Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidil.

EDPB_Press Release_2021_1