Evropski odbor za varstvo podatkov

Evropski odbor za varstvo podatkov - 45. plenarno zasedanje

Wednesday, 3 February, 2021

Evropski odbor za varstvo podatkov sprejema Priporočila glede člena 36 Direktive (EU) 2016/680 - referenčni dokument o ustreznosti, Mnenje o upravnem dogovoru H3C/PCAOB, Izjavo o novem osnutku določb protokola h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, odgovor na vprašalnik Komisije o obdelavi osebnih podatkov za znanstvene raziskave & razprava o politiki varstva zasebnosti Whatsapp

Bruselj, 3. februarja — Evropski odbor za varstvo podatkov je na 45. plenarnem zasedanju sprejel številne dokumente. Poleg tega je odbor razpravljal o posodobljeni politiki varovanja zasebnosti podjetja Whatsapp.

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel Priporočila o referenčnem dokumentu o ustreznosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/680. Evropski odbor za varstvo podatkov zagotavlja dosledno uporabo zakonodaje EU o varstvu podatkov v EU, vključno z Direktivo (EU) 2016/680 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij (v nadaljevanju: Direktiva (EU) 2016/680), ki obravnava obdelavo osebnih podatkov za namene kazenskega pregona. Cilj priporočil je zagotoviti seznam elementov, ki jih je treba preučiti pri ocenjevanju ustreznosti tretje države v okviru Direktive (EU) 2016/680. Dokument opozarja na koncept in postopkovne vidike ustreznosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/680 in sodno prakso Sodišča Evropske unije ter določa standarde EU za varstvo podatkov za policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah.

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel Mnenje o osnutku upravnega dogovora o prenosu osebnih podatkov med Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) in Odborom za nadzor računovodstva v javnih družbah (PCAOB). Ta osnutek upravnega dogovora bo predložen francoskemu nadzornemu organu v odobritev na nacionalni ravni. Francoski nadzorni organ bo spremljal uporabo upravnega dogovora v praksi in po potrebi začasno prekinil vsak prenos, ki ga izvede H3C, če upravni dogovor posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, preneha zagotavljati v bistvu enakovredno raven varstva.

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel Izjavo o osnutku določb protokola h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti. Ta izjava dopolnjuje prispevek Evropskega odbora za varstvo podatkov  k osnutku drugega dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti (Budimpeška konvencija) in sledi objavi novega osnutka določb.

V tej izjavi Evropski odbor za varstvo podatkov opozarja, da bodo določbe, o katerih se trenutno razpravlja, verjetno vplivale na pogoje za dostop do osebnih podatkov v EU za namene kazenskega pregona in poziva, naj ustrezne institucije EU in nacionalne institucije skrbno spremljajo tekoča pogajanja. Poleg tega Evropski odbor za varstvo podatkov poudarja, da je treba zagotoviti popolno skladnost s pravnim redom EU na področju varstva osebnih podatkov.

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel odgovor na vprašalnik Evropske komisije o obdelavi osebnih podatkov za znanstvene raziskave, s poudarkom na raziskave, povezane z zdravjem. Odgovori Evropskega odbora za varstvo podatkov predstavljajo predhodno stališče o tej temi, njihov namen pa je zagotoviti jasnost glede uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov na področju znanstvenih raziskav na področju zdravja. Evropski odbor za varstvo podatkov trenutno pripravlja Smernice za obdelavo osebnih podatkov v znanstvenoraziskovalne namene, ki bodo podrobneje obravnavale ta vprašanja.

Člani upravnega odbora so izmenjali mnenja o nedavni posodobitvi politike varovanja zasebnosti v podjetju WhatsApp. Evropski odbor za varstvo podatkov bo še naprej spodbujal to izmenjavo informacij med organi, da bi zagotovil dosledno uporabo zakonodaje o varstvu podatkov po vsej EU v skladu s svojim mandatom.

 

Opomba urednikom:
O
pozoriti je treba, da se za vse dokumente, sprejete na plenarnem zasedanju Evropskega odbora za varstvo podatkov, opravijo potrebni pravni, jezikovni in oblikovni pregledi ter da bodo ti dokumenti, ko bodo dokončani, na voljo na spletnem mestu Evropskega odbora za varstvo podatkov.

EDPB_Press Release_2021_1